ANAG

Nakladatelská a vzdělávací agentura ANAG působí na českém trhu již od r. 1990 a patří bezesporu k firmám s nejdelší tradicí v oblasti pořádání odborných seminářů, vydávání odborných publikací a časopisů.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
DPH v tuzemsku. Zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů...

03.11.17
Praktický průvodce GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. ...

03.11.17
Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Abecedně řazený výklad téměř 400 hesel pro rychlou orientaci v pojmech, institutech, orgánech, právech a povinnostech různých subjektů v oblasti BOZP slouží...

06.10.17
Občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákon o mezinárodním právu soukromém a prováděcí a související zvláštní právní předpisy 2014

Přinášíme nové vydání úplného znění tří zcela nových základních občansko- a obchodněprávních předpisů, které nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2014 – nového...

06.10.17
Zákon o státní službě 2015

Dne 1. 1. 2015 vstoupil v účinnost zákon o státní službě, který zásadním způsobem změnil úpravu právních poměrů zaměstnanců vykonávajících ve správních...

06.10.17
Pojistné na sociální zabezpečení 2016 s komentářem a příklady k 1. 1. 2016

Tato publikace obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku...

06.10.17
Zdravotní pojištění 2016

Aktuální vydání knihy podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné od...

06.10.17
Jednoduché účetnictví k 1. 1. 2016

Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly vést jednoduché účetnictví organizace dané zákonem na základě přechodného ustanovení...

06.10.17
Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance 2016

Tato praktická příručka je určena především mzdovým účetním, personalistům a všem, které zajímá problematika zabezpečení zaměstnanců v době jejich dočasné...

06.10.17
Daňový proces

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby,...

03.10.17
Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn.

Zohledňuje aktuální...

03.10.17
Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD

Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky,...

03.10.17
Daňové zákony v úplném znění k 1. 7. 2017

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2017.

Změny v...

03.10.17
Abeceda DPH 2017

Praktický průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Publikace provází...

03.10.17
Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017

Tato jedinečná publikace nabízí čtenářům jednak úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem a odkazy na související ustanovení a jednak přehled...

03.10.17
Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku...

03.10.17
Daně 2017 a předpisy související s přehledy změn

Tato kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2017, včetně...

03.10.17
Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví. Výklad a řešené příklady 2017

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou,...

18.05.17
Hmotný a nehmotný majetek v praxi

Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a...

18.05.17
Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a...

07.04.17
Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Již 15. vydání tradiční publikace bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými od 1. 1. 2017, především...

25.02.17
Rozpočtová skladba v roce 2017

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s...

18.02.17
Účtová osnova, České účetní standardy. Postupy účtování pro podnikatele 2017

Publikace obsahuje aktuální úplné znění právních předpisů platných od 1. 1. 2017 v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní...

18.02.17
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2017

Čtenářsky velice oblíbená publikace „Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti“ obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních...

31.01.17
Abeceda mzdové účetní 2017

Tento bestseller vycházející již ve 27. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních...

27.01.17
Sbírka souvztažností (Jindrák)

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona...

20.01.17
Abeceda mzdové účetní 2017

Tento bestseller vycházející již ve 27. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních...

17.01.17
Exekuce srážkami ze mzdy 2017

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu.


Srozumitelné a pro každého pochopitelné...

12.01.17
Abeceda personalisty 2017

Abeceda personalisty 2017 je určena nejen personalistům, ale i širokému okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, sekretářkám,...

12.01.17
Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017

Již 17. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2017 a...

10.01.17
Zákoník práce 2017 (sešitové vydání)

V návaznosti na dosavadní roční periodicitu nabízíme čtenářům i v letošním roce stručnou odbornou publikaci obsahující aktuální znění zákoníku práce k 1. 1...

04.01.17
Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2017 s přehledy změn

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2017.

Poskytuje přehled...

04.01.17
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016.

Vychází z...

04.01.17
Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Tato přehledná publikace je skvělým průvodcem pro každého, kdo se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka.

Zdaňování veřejně...

04.01.17
Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2017

Základní filozofie, ze které vychází část sedmá zákoníku práce, je zaměřena především na úhradu zaměstnancem vynaložených výdajů spojených s výkonem práce...

04.01.17
Elektronická evidence tržeb. Praktická příručka

Praktická příručka Elektronická evidence tržeb je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence tržeb...

16.12.16
Daň z hazardních her

Od 1. ledna 2017 budou účinné nové zákony týkající se hazardních her.
Nové právní předpisy v oblasti hazardních her
Jsou to zákon o dani z...

09.11.16
Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z 2016

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetní a daňovou problematikou...

01.11.16
Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 10. 2016

První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2014.

...

07.10.16
Společnost s ručením omezeným 2016. Prakticky včetně účetnictví a daní

Obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve...

07.10.16
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem (2016)

Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování...

12.07.16
Daňová evidence 2016 (Pilátová). Komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ

Tato publikace si klade za cíl pojmout problematiku daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné...

06.06.16
FKSP. Sociální fondy, benefity a jiná plnění 2016

Bez ohledu na ekonomickou situaci a dopady přetrvávající krize na naše životy využívá stále velké množství organizací a ?rem jako stabilizační nástroj...

11.05.16
Daně z příjmů s komentářem 2016

Úspěšná populárně-odborná a praktická publikace vychází již v 16. vydání pro zdaňovací období roku 2016.

Co všechno v publikaci naleznete

Text...

11.05.16
Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i lidem, kteří se...

18.04.16
Obsluha mzdy a platu 2016

Po výborných ohlasech na první vydání této knihy pro vás připravujeme již druhé vydání této na českém trhu naprosto ojedinělé publikace, a to zaměřením i...

30.03.16
Aplikace platových předpisů ve školství 2016 s komentářem a příklady z praxe

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve...

30.03.16
Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem

iž šesté vydání praktické příručky Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná...

25.02.16
Zákoník práce 2016, prováděcí nařízení vlády

Dnem 1. října 2015 nabyl účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č...

28.01.16
Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1. 1. 2016

Příručka Zákon o nemocenském pojištění obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů....

19.01.16