C. H. Beck

Nakladatelství C. H. Beck nabízí kompletní program odborných publikací zaměřených na všechny obory práva, a počínaje rokem 1998 i klíčová díla z oblasti ekonomie.
Součástí edičního programu jsou i tituly obsahující judikaturu obecných soudů a Ústavního soudu.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Trestní řád. Komentář (Beck: Šámal a kol.)

Podrobný komentář k trestnímu řádu od renomovaného kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala vychází vzhledem k jeho rozsahu a způsobu...

02.12.15
Zákoník práce. Komentář, Bělina. Drápal (Beck)

- Podrobný komentář k zákoníku práce od renomovaného kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Miroslava Běliny, předního odborníka na pracovní právo.

15.01.15
Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo

Příručka navazuje na oblíbenou a velmi rozšířenou učební pomůcku – Kursy obchodního práva.

• Vychází z pojetí obchodního práva jako praktického oboru...

15.01.15
Obchodní společnosti a družstva

Učebnice navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je ucelenou učebnicí věnovanou obchodním korporacím.

Reaguje na rekodifikaci...

15.01.15
K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu

Publikace K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu reaguje na změny, které přineslo přijetí nového občanského zákoníku a související procesní...

15.01.15
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář

Nový občanský zákoník přináší řadu nových smluvních typů.

• Výprosa vzniká bezplatným přenecháním věci k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se...

15.01.15
Trestní řízení z pohledu obhajoby

Publikace Trestní řízení z pohledu obhajoby si klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého...

14.09.14
Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku

Druhé, přepracované a rozšířené vydání praktické příručky zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů.
-...

06.08.14
Občanský zákoník I (Lavický). Obecná část (par. 1-654). Komentář

Nový občanský zákoník sleduje příklon k evropským kontinentálním konvencím a přináší novou systematiku pojmosloví a hodnotová východiska.

* Obecná...

09.07.14
Zákon o Policii České republiky. Komentář (2. vydání 2014)

Druhé vydání komentáře navazuje na původní, převážně prakticky zaměřený výklad policejního práva určený zejména odborníkům pohybujícím se v oblasti...

09.07.14
Zákon směnečný a šekový. Komentář

Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově upravený výklad postihl, nakolik...

08.07.14
Obecná část občanského práva

Skutečné porozumění funkcí hlavních právních institutů je předpokladem kvalitní práce praktického právníka. Cílem publikace je poznání základních pojmů...

29.05.14
Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství

Publikace obsahuje nejnovější odborné a vědecké poznatky týkající se jednoho z nejdůležitějších segmentů dopravy. Svým zaměřením a obsahem se snaží...

24.05.14
Nové občanské právo v kostce. Stručný úvod

Občanské právo v kostce přináší základní výklad obsahových změn občanského práva po účinnosti nového zákoníku. Srozumitelným výkladem autoři upozorňují na...

24.05.14
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním. Komentář

• Prakticky zaměřený komentář odhaluje možnosti aplikace nové právní úpravy.
• Publikace klade důraz na podrobnou analýzu práva Evropské unie, v jehož...

18.04.14
Stavební zákon. Komentář. 2.vydání

* druhé rozšířené vydání komentáře ke stavebnímu zákonu reaguje na „velkou“ novelu provedenou zákonem č. 350/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013
*...

18.04.14
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 64 (vč. CD)

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace...

18.04.14
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 66 (vč. CD)

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace...

18.04.14
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 65 (bez CD)

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace...

17.04.14
Business plán. Krok za krokem

Pro vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, jež mohou využití podnikatelských...

17.04.14
Zákon o obětech trestných činů. Komentář (Šámal, Gřivna)

Zákon o obětech komplexně upravuje práva obětí trestných činů, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy mezi státem a subjekty,...

17.04.14
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2972 - 2990

Publikace přináší komentář k jednotlivým ustanovením nového občanského zákoníku upravujících nekalou soutěž (§ 2972 až 2990). Podrobný výklad problematiky...

17.04.14
Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu v novém občanském zákoníku. Komentář

Komentář k této části NObčZ si vytyčil úkol interpretovat předmětnou část nového kodexu. [Nová právní úprava opouští úpravu smlouvy o běžném účtu a smlouvy...

16.04.14
Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. Par. 2201-2357

Nový občanský zákoník přináší podrobnou právní úpravu institutu pachtu, jehož typickým znakem, který jej odlišuje od nájmu, je přenechání nejen užívacích,...

15.04.14
Katastrální zákon. Komentář (Baudyš)

Nový katastrální zákon významným způsobem mění definice nemovité věci přijetím zásady superficies solo cedit, podle které je stavba zpravidla součástí...

15.04.14
Politika a politický marketing

V klasickém pojetí je politický marketing součástí politického managementu. Politický marketing obvykle používá klasický marketingový mode 4P, který...

15.04.14
Podniková strategie

Současná ekonomická situace nutí manažery a vlastníky podniků v ještě větší míře hledat varianty, jak udržet svoji firmu na trhu. Toto úsilí je často...

15.04.14
Trestní právo procesní (C.H.Beck)

Již čtvrté vydání vysokoškolské učebnice přináší reakci na poslední legislativní vývoj v oblasti trestního procesu.

Čtvrté vydání:
* Zohledňuje...

15.04.14
Právo cenných papírů

Učebnice práva cenných papírů navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je první ucelenou českou učebnicí věnovanou cenným papírům po...

15.04.14
Sedm smrtelných hříchů podniků. Úpadek a etika managementu.

Kniha přináší nevšední pohled na problematiku úpadků, bankrotů a insolvence podniků. Snaží se najít odpověď na otázku: Proč podniky krachují?
Je vliv...

15.04.14
Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku. Komentář . Par. 2586-2635

S počátkem roku 2014 nabývá účinnosti nová komplexní úprava občanskoprávních vztahů, která se mimo jiné dotkne i oblasti smlouvy o dílo. Byť nová právní...

05.12.13
Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář. par. 514-544

Právem cenných papírů se rozumí účelový souhrn právních norem, jejichž předmětem úpravy jsou cenné papíry jako zvláštní objekty právních vztahů a vztahy...

05.12.13
Občanský zákoník III. Věcná práva (par. 976-1474). Komentář

Nový občanský zákoník, který začne platit již za několik málo měsíců, přináší do našeho práva řadu převratných novinek včetně zcela nových institutů....

05.12.13
Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od...

18.11.13
Občanský soudní řád. Komentář (C. H. Beck.)

Jde o první komentář na trhu podle znění od 1. 1. 2014, kdy nabude účinnosti řada procesních a souvisejících hmotněprávních předpisů, k jejichž přijetí...

18.11.13
Evropské mezinárodní právo soukromé

Již druhé vydání úspěšné publikace přináší především reakci na legislativní vývoj v nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti evropského soukromého práva.

...
11.11.13
Insolvenční praxe v České republice v období 2008-2013

Insolvenční zákon (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) nabyl účinnosti ke dni 1. ledna 2008. Oproti předchozí úpravě znamenal revoluční...

21.10.13
DPH u nemovitostí

Vydání publikace s tématikou daně z přidané hodnoty u nemovitostí je reakcí na opakující se problémy v aplikaci DPH v této oblasti.
Cílem publikace je...

21.10.13
Strategie nákupu - krok za krokem

Význam nákupu pro podnik se v posledních letech zásadně změnil. V minulosti byl nákup považován za podpůrnou funkci, jejímž úkolem bylo zajistit ve firmě...

21.10.13
Nadnárodní společnosti v České republice. Vývojové trendy - Organizace a řízení - Kultura a odpovědnost

Jsou velké, silné, vysoce produktivní. Vytváří hodnotu pro zákazníky, dávají lidem práci, jsou společensky odpovědné. Působí v globálním měřítku, vymykají...

21.10.13
Zákon o obchodních korporacích. Komentář

Předkládaný komentář navazuje na dosavadní úspěšný komentář k obchodnímu zákoníku. Mezi jeho autory najdete jak tvůrce zákona o obchodních korporacích, tak...

21.10.13
Zákon o ochraně ovzduší. Komentář

* Nový zákon z roku 2012 stanoví řadu právních a ekonomických nástrojů k předcházení znečištění ovzduší a řešení již existujícího znečištění.
*...

21.10.13
Tvorba obecně závazných vyhlášek. Praktický průvodce pro obce

Publikace si klade za cíl usnadnit orientaci v problematice ukládání povinností, zákazů či omezení formou obecně závazných vyhlášek tak, aby proces i...

21.10.13
Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech

Tato kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky agenturního zaměstnávání vycházejícím v Nakladatelství C. H. Beck. Publikace se zabývá agenturním...

21.10.13
Stavební zákon. Komentář

Komentář vychází z on-line podoby komentáře, který zpracovali právníci s delší praxí na Nejvyšším správním soudě, tedy instituci, která současnou podobu...

21.10.13
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi představuje poslední velký právní předpis, který vypořádává majetkové křivdy z doby...

21.10.13
Soudní řád správní. Komentář

Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním. Umožní porozumět sporným ustanovením zákona a na některých příkladech ukáže...

20.10.13
Úvod do evropského práva. 5.vydání

Již páté vydání úspěšné publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie.

Tato publikace:
• Na...

20.10.13
Správní řád. Komentář. 4. vydání (Jemelka)

Čtvrté vydání komentáře ke správnímu řádu reaguje na změny v právním úpravě, které od posledního vydání nastaly. Přestože nedošlo k větší novelizaci...

02.08.13
Exekuční řád. Komentář. 3. vydání

Třetí vydání komentáře exekučního řádu reaguje na rozsáhlé novely v letech 2010 až 2013, které výrazným způsobem změnily samotný průběh exekučního řízení a...

10.07.13