Leges

Nakladatelství se specializuje na právnickou a ekonomickou literaturu: komentáře, praktické příručky a učebnice pro vysoké školy. Knihy jsou uspořádány podle rozsahu a způsobu zpracování do pěti edic s příznačnými názvy: Komentátor, Glosátor, Student, Praktik a Teoretik.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Institut řádných opravných prostředků tvoří tradičně nezbytnou součást úpravy správního řízení i jiných postupů správních orgánů. Publikace přináší první...

17.10.17
Rukověť ke studiu mezinárodního práva 2: Praktikum

Praktikum slouží k aktivnímu procvičení probrané látky v rámci studia mezinárodního práva veřejného. Struktura praktika obsahově odráží jednotlivé oblasti...

17.10.17
Rodinná mediace v České republice

Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme...

17.10.17
Příklady z trestního práva hmotného a procesního - 3. vydání

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak...

17.10.17
Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě - 2. aktualizované vydání

Publikace je druhým, aktualizovaným vydáním praktické příručky přepravního práva, které reaguje na nový občanský zákoník a aktuální rozhodovací praxi soudů...

17.10.17
Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: Cesta bez zpátečního lístku?

Evropská integrace byla vždy pojímána jako jednosměrný proces prohlubování spolupráce, vyjádřený také v proklamaci obsažené ve Smlouvě o Evropské unii o „...

17.10.17
Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích...

17.10.17
Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu) s předmluvou Tomáše Sokola

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii,...

17.10.17
Princip přednosti evropského práva v teorii a soudní praxi

Přestože prohlubující se integrace členských států v rámci Evropských společenství a potažmo Evropské unie trvá už více než padesát let, z války soudů,...

17.10.17
Praktikum z práva sociálního zabezpečení - 4. přepracované a aktualizované vydání

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a...

17.10.17
Praktikum ze správního práva procesního

Praktikum doplňuje řadu dvou praktik z obecné části správního práva.

Je přehledně členěno do jedenácti kapitol, které zahrnují všechny instituty...

17.10.17
Praktikum z trestního práva - 6. aktualizované a doplněné vydání Klauzurní práce s řešením

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze...

17.10.17
Praktikum z obecného správního práva - 2. část

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení...

17.10.17
Praktikum práva Evropské unie

Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu Evropské unie. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na ústavní a...

17.10.17
Praktikum civilního procesu - 2. část

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke...

17.10.17
Praktikum civilního procesu

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke...

17.10.17
Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii

Evropská unie, jakožto nadnárodní organizace založená na principu svěřených pravomocí, se zabývá otázkami sbližování právních předpisů v daňové oblasti v...

17.10.17
Parlament České republiky 3. přepracované a aktualizované vydání

Kniha je ucelenou kodifikací českého parlamentarismu , mezioborovým popisem toho, jakými předpisy se Parlament řídí a jak ve skutečnosti funguje.

...

17.10.17
Nicotnost správního rozhodnutí

Monografie představuje komplexní a systematický pohled na problematiku nicotnosti správních rozhodnutí.

Nicotnost je považována za nejzávažnější vadu...

17.10.17
Zbrojní průkaz - právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti

Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání...

17.10.17
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a...

17.10.17
Spisová služba

Publikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou...

17.10.17
Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků

Přemýšlíme-li o vztahu práva a literatury, nemůžeme nevnímat právo jako literaturu svého druhu. Sestává přece z textů, ač psaných poněkud specifickým...

17.10.17
Odůvodnění civilního rozsudku

Publikace i ve druhém, aktualizovaném vydání nahlíží pod pokličku práce soudce při tvorbě odůvodnění písemného rozhodnutí v civilních věcech . Každé...

13.10.17
Odpovědnost státu za výkon veřejné moci

Právo požadovat náhradu škody či jiné újmy ze strany toho, kdo ji utrpěl v důsledku činnosti nebo naopak nečinnosti veřejné moci, patří k pojmovým znakům...

13.10.17
Ochrana osobnosti v common law a českém právu

Kniha představuje komplexní úvod do problematiky ochrany osobnosti v systému common law, zejména v právu anglickém, zemí Commonwealthu, USA a Kanady, která...

13.10.17
Oceňování nemovitostí moderní metody a přístupy

Publikace seznamuje odbornou veřejnost s teorií a obecnou metodikou základních tří skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosovou a nákladovou. Teorie...

13.10.17
Občanský zákoník VIII. svazek § 2055-2755 Závazky z právních jednání 13.10.17
Občanský zákoník VII. svazek § 1721-2893 Relativní majetková práva (závazky) 13.10.17
Občanský zákoník VI. svazek § 1400-1720 Dědické právo a správa cizího majetku 13.10.17
Občanský zákoník V. svazek § 976-1399 Věcná práva absolutní 13.10.17
Občanský zákoník IX. svazek § 2756-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů

Devátý svazek obsahuje komentář k závazkům z odvážných smluv (pojištění), závazky z právního jednání jedné osoby a závazky z deliktů.

13.10.17
Občanský zákoník IV. svazek - 2 díly § 655-975 Rodinné právo

Čtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/1 (§ 655–793) a...

13.10.17
Občanský zákoník II. svazek § 118-418 Právnické osoby a zastoupení 13.10.17
Občanský zákoník - komplet 9 svazků Velký komentář

Připravujeme pro vás velký komentář k novému občanskému zákoníku. Komentář je rozdělen do devíti svazků. K prodeji je každý svazek jednotlivě, při objednání...

13.10.17
Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po...

13.10.17
Nové přestupkové právo

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za...

13.10.17
Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci

Od 27. 4. 2006 je v České republice možno požadovat přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, k jejímuž vzniku došlo v důsledku protiprávního (...

13.10.17
Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka

Publikace se zabývá problematikou nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka podle předchozí civilní úpravy i podle nového občanského...

13.10.17
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou

Učebnice spojuje obecnou i zvláštní část mezinárodního práva veřejného v jeden vnitřně provázaný celek.

Ve druhém vydání byly některé kapitoly zcela...

13.10.17
Manželství

Monografie se podrobně věnuje institutu manželství z hlediska právního. Vychází z nové úpravy hmotněprávní, zakotvené v novém občanském zákoníku (zák. č. 89...

13.10.17
Kompetenční výluky ve správním soudnictví

Monografie zachycuje reprezentativní obraz vývoje správního soudnictví na našem území až do současnosti, do něhož jsou zasazeny kompetenční výluky.

...

13.10.17
Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů

Se vzrůstajícím počtem soukromoprávních přeshraničních poměrů vzrůstá i počet přeshraničních sporů. Snaha o jejich řešení jinou než soudní cestou se...

13.10.17
Environmentální kriminologie Prostředí a jeho role při páchání kriminality

Environmentální kriminologie je moderní kriminologická disciplína, která se zaměřuje na kriminální události v kontextu místa a času jejich výskytu. Na...

13.10.17
Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu

Právní odpovědnost je jedním z nejdůležitějších právních institutů, bez které by právo nebylo funkční. Kniha pojednává o teoretických a praktických otázkách...

13.10.17
Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a...

13.10.17
Evropská dimenze legislativního procesu

Publikace je věnována tvorbě legislativy Evropské unie – analýze a průběhu unijního legislativního procesu a zásadám legislativní činnosti. Odpovědi na...

13.10.17
Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů

Kniha mapuje úroveň středoškolského právního vědomí a zejména pak způsoby, kterými je možné ho kultivovat. Nezůstává jen na poli teorie, ale popisuje i...

13.10.17
Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva

Předmětem monografie je doktrína prostoru pro uvážení (margin of appreciation). Evropský soud pro lidská práva používá tuto doktrínu při hledání vhodné míry...

10.10.17
Distribuce investičních nástrojů a její právní regulace

Monografie je věnována problematice distribuce investičních nástrojů jako důležitého mezičlánku mezi stranou nabídky a poptávky na finančním trhu a její...

10.10.17