Novinky v právu za posledních 30 dnů

Obálka Titul Anotace Vloženoikona řazení
Podnikové finance v teorii a praxi, 2. vydání Podnikové finance v teorii a praxi, 2. vydání

Autoři vycházejí z obecných teoretických základů, které respektují soudobé mezinárodní pojetí podnikových financí s přihlédnutím ke specifikům České republiky zejména v oblasti základních právních...

26.09.17
Instituty českého mezinárodního práva soukromého Instituty českého mezinárodního práva soukromého

V předkládané monografii jsou analyzovány základní instituty obecné části kolizního práva, jako jsou kvalifikace, zpětný a další odkaz, předběžná otázka, obcházení zákona, adaptace a další, a jejic...

26.09.17
Zákon o volbě prezidenta republiky Zákon o volbě prezidenta republiky

Historicky první přímá volba prezidenta v roce 2013 vzbudila mezi širokou i odbornou veřejností na české poměry do té doby nezvyklé emoce, jejichž pozůstatkem je patrné rozdělení společnosti přetrv...

26.09.17
Příkazní smlouva Příkazní smlouva

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu příkazní smlouvy a jí založeného závazku. Klade si za cíl zabývat se nejen konkrétními otázkami příkazní smlouvy a příkazního závaz...

26.09.17
Postavení úřední osoby v trestním právu Postavení úřední osoby v trestním právu

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v tét...

26.09.17
Mediace dnes – realita a perspektivy Mediace dnes – realita a perspektivy

Mediace ve společnosti, hodnocení jejího významu v národním, mezinárodním a regionálně integračním kontextu. Význam mediace a mediačních metod pro oblasti školství, politiky, hospodářství, veřejnéh...

26.09.17
Daně a účetnictví v cestovním ruchu Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblas...

26.09.17
Stavební zákon Stavební zákon

Nový komentář stavebního zákona obsahuje jeho aktuální znění účinné od 1. ledna 2017. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i po...

26.09.17
MERITUM Správní řád - 2. vydání MERITUM Správní řád - 2. vydánív

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních ob...

26.09.17
Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Praktická příručka je přehledným průvodcem po nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je napsána z pohledu dodavatelů, kterým má pomoci spr...

26.09.17
Mezinárodní daňové vztahy, 3. vydání Mezinárodní daňové vztahy, 3. vydání

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé se...

26.09.17
Služební vztahy a výkon závislé práce Služební vztahy a výkon závislé práce

Editoři této publikace se rozhodli vytvořit tuto kolektivní monografii, která český trh právní literatury obohatí o dosud ojedinělý počin; počin, který by měl oslovit odbornou veřejnost i praxi a p...

26.09.17
Zákon o místních poplatcích. Komentář Zákon o místních poplatcích. Komentář

Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství pop...

26.09.17
Zákon o azylu (č. 325/1999 Sb.). Praktický komentář Zákon o azylu (č. 325/1999 Sb.).

Zákon o azylu upravuje v návaznosti na předpisy práva EU jednak hmotněprávní část mezinárodní ochrany, tedy druhy statutů udělovaných v rámci řízení o mezinárodní ochraně, ale i specifika řízení ve...

26.09.17
Trestní právo procesní - minulost a budoucnost Trestní právo procesní - minulost a budoucnost

Z recenzního posudku Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., Dr.h.c.:

Monografie je vydávána v souvislosti se 100. výročím narození významného trestního procesualisty prof. A. Růžka. Autorský ko...

26.09.17
Insolvenční právo - 2. vydání Insolvenční právo - 2. vydání

Kniha je druhým, doplněným a upraveným vydáním úspěšného titulu z roku 2008. Toto druhé vydání reflektuje autorovo vnímání aplikace nového insolvenčního práva v insolvencích velkých korporačních dl...

26.09.17
Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků

Sborník prezentuje příspěvky z jubilejního – desátého – ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků 2016. Jak si jubilejní ročník žádá, připravili jsme konferenci trochu tradičně i netradi...

26.09.17
Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interp Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace

Publikace nabízí vhled do kontextu vzniku a výkladu Ústavy ČR. Jejím cílem je tak přispět k našemu chápání tohoto ústavního dokumentu.

První část knihy se podrobně zabývá procesem jeho tvorb...

26.09.17
Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interp Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace

Publikace nabízí vhled do kontextu vzniku a výkladu Ústavy ČR. Jejím cílem je tak přispět k našemu chápání tohoto ústavního dokumentu.

První část knihy se podrobně zabývá procesem jeho tvorb...

26.09.17
Zdravotnické právo Zdravotnické právo

Monografie představuje ojedinělou syntézu zdravotnického práva, jako svébytného právního odvětví, které již nesporně našlo své místo také v české právnické vědě a právní praxi.

Multidiscipli...

26.09.17