Novinky v právu za posledních 30 dnů

Obálka Titul Anotace Vloženoikona řazení
Zástavní právo v novém občanském zákoníku Zástavní právo v novém občanském zákoníku

Kniha obsahuje podrobný výklad úpravy zástavního práva v novém občanském zákoníku, a to včetně vybrané – nadále použitelné – judikatury. Text publikace je strukturován do tematických kapitol, zabýv...

21.11.17
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Komentář Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Komentář se zabývá praktickou aplikací a úskalími zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Uspořádání komentáře vychází z jeho jednotlivých hlav takto:

...

21.11.17
Zákoník práce - Komentář - 5. aktualizované vydání Zákoník práce - Komentář

Páté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které novela – zákon č. 205/2015 Sb. – přináší.

Tyto změny se týkají především právní úpravy náhrady škody...

21.11.17
Zákon o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2002 Sb.) Zákon o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2002 Sb.)

Zákon o úřednících územních samosprávných celků je důležitým právním předpisem pro kvalitní, nestranný a efektivní výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků. Přestože je zákon v prax...

21.11.17
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který přináší do českého právního řádu dosud neznámou kolektivní trestněprávní...

21.11.17
Zákon o silničním provozu Zákon o silničním provozu

Publikace přináší nově pojatý výklad zákona o silničním provozu v aktuálním znění, založený především na dosavadních praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zák...

21.11.17
Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou

Publikace přináší podrobný a srozumitelný výklad všech ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře...

21.11.17
Zákon o pozemních komunikacích Zákon o pozemních komunikacích

Nové vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 5. 2013. Oproti třetímu vydání byl komentář...

21.11.17
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.) Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)

Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cíl...

21.11.17
Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním a existenčním minimu. Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním a existenčním minimu

Systém pomoci v hmotné nouzi a jeho právní úprava doznala za poslední roky významných změn a jeho vývoj, výrazně ovlivněn názory politické reprezentace, i nadále pokračuje. Tento komentovaný zákon...

10.11.17
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (č. 168/1999 Sb.). Komentář Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (č. 168/1999 Sb.)

Komentář k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Publikace si nelibuje v teoretických a aka...

10.11.17
Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům p...

10.11.17
Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) - komentář Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)

Právní úprava ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je jednou z nejtradičnějších a nejstarších v oblasti současného českého systému práva ži...

10.11.17
Zákon o místním referendu (č. 22/2004 Sb.) - komentář Zákon o místním referendu (č. 22/2004 Sb.)

Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy
při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají zpravidla
na základě iniciativy obč...

10.11.17
Zákon o inspekci práce komentář Zákon o inspekci práce 10.11.17
Zákon o elektronických komunikacích. Komentář Zákon o elektronických komunikacích

„Služby elektronických komunikací představují fenomén, jehož společenský význam v posledních dvou dekádách vzrostl natolik, že jde v našich kulturních podmínkách o běžnou součást soukromého života....

10.11.17
Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář Zákon o církvích a náboženských společnostech

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví...

10.11.17
Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež l...

07.11.17
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami Vzory podání a smluv s vysvětlivkami

Příručka nabízí na 250 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů. Obsahově pokrývá celé soukromé právo včetně práva rodinného a dědického, dále právo korporací a katastr nemovitostí....

07.11.17
Trestní zákoník - komentář I. a II.díl. Trestní zákoník - komentář I. a II.díl.

Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod ved...

07.11.17