kolektiv

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Výživné

Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního.

Čtenář se nejprve seznámí obecně s problematikou vyživovací povinnosti v české právní úpravě: co vyživovací povinností rozumíme, kdy vzniká a kdy zaniká, jaký je její rozsah, kdy se...

Daně 2009 a předpisy související s přehledy změn

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů platná k 1. 1. 2009 a přehledy změn, které nastaly oproti stavu k 1. 1. 2008. Do úplných znění jsou zapracovány všechny novely schválené v roce 2008 včetně těch, které nabudou účinnosti po 1. 1. 2009 (v textu označeno red. pozn. s datem...

Trestní zákoník a trestní řád. Úplné znění k 1. 1. 2010

Publikace pojednává o novém trestním zákoně, ve kterém došlo k podstatným legislativním změnám. Jedná se zejména o snížení hranice trestní odpovědnosti na 14 let, o zvýšení sazeb za trestné činy, jako jsou vražda, ublížení na zdraví, korupce v řadách státních zaměstnanců, zejména politiků,...

Obchodní zákoník a předpisy související. 2009

Tato publikace uvádí úplné znění obchodního zákoníku bez komentáře platné ke dni 1. 1. 2009. Publikace obsahuje i další základní právní předpisy, které navazují na obchodní zákoník nebo s ním věcně souvisejí - vyhlášku o digitalizaci obchodního rejstříku, nařízení vlády o Obchodním věstníku,...

Občanský zákoník

Publikace přináší úplné znění všech základních občanskoprávních předpisů podle stavu ke dni 1. 1. 2009. Obsahuje text občanského zákoníku a prováděcích předpisů k němu, jako je nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení, nařízení vlády, kterým se provádí...

Postavení úřední osoby v trestním právu

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na postoje a...

Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen, agenturních zaměstnanců a dalších kategorií

Komplexní výklad této publikace se týká zvláštních kategorií zaměstnanců, a to občanů se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen a dalších, pro které jsou při zaměstnávání stanoveny různé odchylky nebo specifické úpravy, a řeší zvláštnosti týkající se těchto...

Nový regionalismus

Nový regionalismus představuje nejnovější vlnu vývoje regionální integrace, ve které dochází k nebývalému rozmachu a proměnám regionální integrace. Tyto proměny spolu s dnes již doslova globálním rozměrem regionalismu vyvolávají mnohé otázky související s rozvojem celé světové ekonomiky i jejích...

Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu

První vydání knihy Rozpočet a politiky Evropské unie bylo publikováno v roce 2004. V té době se jednalo o první knihu na českém trhu podrobně se věnující tematice rozpočtu Evropské unie. Tento primát zůstal zachován i pro druhé vydání knihy, které oproti vydání prvnímu zaznamenalo změny...

Podvojné účetnictví v bankách

Nové aktualizované vydání publikace reaguje na změny, k nimž došlo v legislativě v období od prvního vydání. První kapitola obsahuje vedle stručného historického přehledu účetnictví obecně platná pravidla a zásady. V dalších kapitolách se autoři postupně věnují problematice účtování v českých...