Kottnauer Antonín

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Nový zákoník práce s komentářem

Aktualizace k 1. 1. 2009 a k 1. 1. 2010
Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb., nabyl účinnosti od 1. ledna 2007. Od tohoto data byl šestkrát novelizován.
Výrazněji byl zákoník práce změněn zákonem č. 362/2007 Sb., s účinností od 1. ledna 2008. Dne 14. dubna 208 byl vyhlášen nález...

Zákoník práce - komentář s judikaturou

Nový komentář k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelizaci pracovněprávních předpisů, provedenou zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012. Tato novela reaguje na nález Ústavního soudu, vyhlášený pod č. 116/2008 Sb., přináší však také významné koncepční změny...

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, Praktická příručka

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi.

V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí prakticky...

Pracovní právo v praxi. Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo. Proto sem patří i právní úprava pracovněprávních vztahů, kterou obsahuje především zákoník práce....

Zákon o inspekci práce