Ondruš Radek

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu

Příručka odborně zpracovává velmi aktuální téma krizového managementu. Na úvod je pojednáno o bezpečnosti ČR, jejích životních a strategických zájmech, možných hrozbách a rizicích. Následuje stěžejní partie popisující podrobně management a krizový management ve všech jeho funkcích (plánování,...

Průvodce úředníka novým správním řízením

Tato dlouho očekávaná publikace zpracovaná podle nového správního řádu se skládá ze dvou částí. V první části autor podává stručný přehled všech procesních výstupů, tiskopisů a pomůcek správních úřadů. Text je zpracován jasnou a srozumitelnou formou a obsahuje odkazy na konkrétní ustanovení...

Přehled judikatury ve věcech odpovědnosti státu za nesprávný výkon veřejné moci

Ucelený výběr judikátů, které shrnují rozhodovací praxi soudů ve věcech odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci.

Publikace je praktickou pomůckou pro všechny účastníky řízení před soudem.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční instituty trestního práva. Současně nová právní úprava zaznamenává výraznou formalizaci...