Dětská kardiologie

1,335 Kč
Dětská kardiologie
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072624067
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 1500 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
444
Formát: 
195x280 mm
Poznámka: 

Recenzenti

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

MUDr. Jan Škovránek, CSc.

Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Dětské kardiocentrum

Od posledního vydání Dětské kardiologie od prof. Šamánka a spoluautorů v roce 1983 došlo v diagnostice a léčbě srdečních onemocnění u dětí ke značným pokrokům. Autoři této monografie rozšířili problematiku dětské kardiologie o postupy při echokardiografickém vyšetření, které má v diagnostice srdečních onemocnění klíčový význam, a pojednávají o nových terapeutických postupech - pokroky v kardiochirurgii, anestezii, resuscitační péči a metodice mimotělního oběhu dnes umožňují provádět primární korekce u naprosté většiny vrozených srdečních vad v časném dětství. Kromě podrobné diagnostiky a léčby vrozených srdečních vad, doplněných bohatou obrazovou dokumentací, je dostatečný prostor v knize věnován zánětlivým a metabolickým srdečním onemocněním, kardiomyopatiím a preventivní kardiologii. Samostatné kapitoly se zabývají poruchami srdečního rytmu, intenzivní péčí, plicní hypertenzí, antikoagulační léčbou a srdeční transplantací. V závěru monografie jsou pro děti se srdečním onemocněním uvedena všeobecná doporučení pro pohybovou a sportovní aktivitu, výběr povolání, očkování a cestování.

Kniha je určena především dětským kardiologům, pediatrům a neonatologům, kteří se s onemocněními srdce v dětském věku pravidelně setkávají. Potřebné informace zde však též najdou kardiochirurgové, kardiologové pro dospělé a anesteziologové, kteří se věnují nemocným s vrozenou srdeční vadou. Autoři kladli důraz především na stručnost, výstižnost a přehlednost textu.

Publikace získala Cenu Josefa Hlávky za rok 2006.

Obsah:

Autoři

Seznam použitých zkratek

Předmluva

I. ANATOMIE, EMBRYOLOGIE A FYZIOLOGIE

1. Anatomie srdce (Václav Chaloupecký)

2. Základy embryologického vývoje krevního oběhu (Jan Marek)

3. Vývoj kontrakce a relaxace srdečního svalu (Bohuslav Ošťádal)

4. Fetální krevní oběh (Jan Marek)

II. VYŠETŘOVACÍ METODY

5. Klinické vyšetřovací metody (Václav Chaloupecký)

6. Elektrokardiografie (Jan Janoušek)

7. Rentgenové vyšetření (Petr Tax)

8. Echokardiografie (Jan Marek)

9. Základy prenatální kardiologie (Jan Marek)

10. Diagnostická srdeční katetrizace (Oleg Reich)

11. Angiokardiografie (Petr Tax)

12. Intervenční katetrizace (Oleg Reich)

13. Radionuklidové metody (Oleg Reich)

14. Zátěžové vyšetření (Jiří Radvanský)

15. Magnetická rezonance (Tomáš Belšan)

16. Plicní funkce (Jan Šulc)

III. VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

17. Názvosloví vrozených srdečních vad (Václav Chaloupecký)

18. Etiologie a výskyt vrozených srdečních vad (Milan Šamánek)

19. Anomální polohy srdce a uložení orgánů (Václav Chaloupecký)

20. Defekt síňového septa (Václav Chaloupecký)

21. Defekt komorového septa (Václav Chaloupecký)

22. Defekt atrioventrikulárního septa (Václav Chaloupecký)

23. Otevřená tepenná dučej (Václav Chaloupecký)

24. Aortopulmonální okno (Václav Chaloupecký)

25. Arteriální trunkus (Václav Chaloupecký)

26. Anomálie plicních žil (Václav Chaloupecký)

27. Cor triatriatum (Václav Chaloupecký)

28. Pulmonální stenóza (Václav Chaloupecký)

29. Pulmonální insuficience (Václav Chaloupecký)

30. Fallotova tetralogie (Václav Chaloupecký)

31. Syndrom aplazie chlopně plicnice (Václav Chaloupecký)

32. Pulmonální atrézie s defektem komorového septa (Václav Chaloupecký)

33. Pulmonální atrézie s intaktním komorovým septem (Václav Chaloupecký)

34. Transpozice velkých arterií (Václav Chaloupecký)

35. Korigovaná transpozice velkých arterií (Václav Chaloupecký)

36. Dvojvýtoková pravá komora (Václav Chaloupecký)

37. Dvojvýtoková levá komora (Václav Chaloupecký)

38. Dvojvtoková komora (Václav Chaloupecký)

39. Trikuspidální atrézie (Václav Chaloupecký)

40. Syndrom hypoplastického levého srdce (Václav Chaloupecký)

41. Atrézie levostranného atrioventrikulárního ústí (Václav Chaloupecký)

42. Aortální stenóza (Václav Chaloupecký)

43. Aortální insuficience (Václav Chaloupecký)

44. Anomálie kořene aorty (Václav Chaloupecký)

45. Koarktace aorty (Václav Chaloupecký)

46. Interrupce aortálního oblouku (Václav Chaloupecký)

47. Anomálie koronárních arterií (Václav Chaloupecký)

48. Anomálie trikuspidální chlopně a pravé komory (Václav Chaloupecký)

49. Anomálie mitrální chlopně (Václav Chaloupecký)

50. Anomálie oblouku aorty a větví plicnice (Václav Chaloupecký)

51. Arteriovenózní píštěle (Václav Chaloupecký)

52. Anomálie systémového žilního návratu (Václav Chaloupecký)

IV. PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU A SYNKOPA

53. Poruchy srdečního rytmu (Jan Janoušek)

54. Synkopa a náhlé úmrtí (Jan Janoušek)

V. ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ

55. Infekční endokarditida (Václav Chaloupecký, Helena Bartáková, Otakar Nyč)

56. Myokarditidy (Viktor Tomek)

57. Onemocnění perikardu (Václav Chaloupecký)

58. Revmatická horečka (Věra Hroboňová)

59. Revmatické srdeční vady (Viktor Tomek)

60. Kardiovaskulární postižení u nemocí pojivové tkáně (Zuzana Urbanová)

61. Kawasakiho choroba (Zuzana Urbanová)

VI. KARDIOMYOPATIE A JINÁ ONEMOCNĚNÍ SRDCE

62. Kardiomyopatie (Viktor Tomek)

63. Kardiovaskulární postižení u metabolických onemocnění (Zuzana Urbanová)

64. Nádory srdce (Václav Chaloupecký)

VII. PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE

65. Hypertenze (Zuzana Urbanová)

66. Prevence aterosklerózy v dětství (Zuzana Urbanová)

VIII. LÉČEBNÉ POSTUPY A MEZIOBOROVÁ PROBLEMATIKA

67. Intenzivní péče (Václav Chaloupecký)

68. Plicní hypertenze (Václav Chaloupecký)

69. Farmakologické ovlivnění tepenné dučeje (Václav Chaloupecký)

70. Anémie, polycytémie a poruchy hemostázy (Václav Chaloupecký, Ivana Hadačová)

71. Protidestičková, antikoagulační a trombolytická terapie (Václav Chaloupecký, Ivana Hadačová)

72. Nemocný s funkčně jedinou komorou (Václav Chaloupecký)

73. Všeobecná doporučení pro děti a mladistvé se srdeční vadou (Václav Chaloupecký, Helena Bartáková, Jitka Škrovánková)

74. Srdeční transplantace (Pavel Vojtovič)

75. Onemocnění cév a lymfatického systému u dětí (Tomáš Tláskal)

Doporučená literatura

Rejstřík