Finanční trhy a investování

636 Kč
Finanční trhy a investování
Autor: 
Jílek Josef
ISBN: 
978-80-247-1653-4
EAN: 
9788024716534
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 749 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
648

Kniha univerzitního profesora Josefa Jílka je přehledem stávajícího stavu finančního trhu ve světě i v České republice. Autor v ní shrnul rozsáhlé každodenní praktické zkušenosti z působení v České národní bance. Upozorňuje na slabiny moderního finančního trhu a uvádí neotřelé a překvapivé pohledy na finanční svět. V první části objasňuje finanční systém jako celek. Zaměřil se na rozvahový přístup, sektorové rozvahy, kategorie finančního trhu, finanční rizika, hnací síly vývoje finančního trhu, iracionalitu nebo efektivnost finančního trhu, cenné papíry, regulaci a dohled nad finančním trhem, jednotnou licenci, finanční konglomeráty a na mezinárodní finanční dohled. Druhá část se věnuje rozhodující kategorii finančního trhu, kterou je dluhový trh. Objasňuje úvěrové riziko, pragmatické pojetí výnosové křivky a výpočet reálné hodnoty, výnosnosti do splatnosti a durace dluhového nástroje. Dále popisuje jednotlivé dluhové nástroje (půjčka, úvěr, vklad, dluhopis, směnka a šek, strukturovaný nástroj, leasing, faktoring a forfaiting), problematiku zadlužení domácností, podniků a veřejných institucí a zdanění dluhových nástrojů a daňovou uznatelnost placených úroků. Kniha je základem pro finanční a investiční rozhodování osob a společností. Předností knihy je praktický pohled na jednotlivé části finančního trhu. Užitečné informace zde naleznou jak finanční experti, tak i široký okruh zájemců o problematiku finančního trhu a investování. Kniha je dobrým vodítkem pro každého, kdo se chce orientovat v současném složitém finančním světě. Vzhledem k ucelenosti a komplexnosti výkladu jde o jedinečné dílo.

Obsah

O autorovi
Úvodní slovo autora
1 Finanční systém
1.1 Terminologie a rozvahový přístup
1.1.1 Základy finanční terminologie
1.1.2 Úloha účetnictví
1.1.3 Finanční aktivum, finanční závazek a kapitál podle IFRS
1.1.4 Kategorie finančních aktiv a finančních závazků podle IFRS
1.1.5 Účasti podle IFRS
1.2 Sektorové rozvahy
1.2.1 Bohatství a chudoba na finančním trhu
1.2.2 Sektorové rozvahy ve Velké Británii
1.2.3 Koncentrace finančních aktiv ve svět
1.2.4 Architektura stávajícího finančního systému
1.3 Kategorie finančního trhu
1.4 Finanční rizika
1.4.1 Úvěrové riziko
1.4.2 Tržní riziko
1.4.3 Likvidní riziko
1.4.4 Operační riziko
1.4.5 Obchodní riziko
1.5 Hnací síly vývoje finančního trhu
1.6 Iracionalita nebo efektivnost finančního trhu
1.6.1 Iracionalita na finančním trhu
1.6.2 Informační asymetrie
1.6.3 Teorie efektivního trhu
1.6.4 Kahneman a Tversky
1.6.5 Současné pojištění a sázky
1.6.6 Obliba derivátového hazardu
1.6.7 Některé důkazy neefektivnosti
1.7 Cenné papíry
1.7.1 Podoba a druhy cenných papírů
1.7.2 Oprávněný a jmenovitý vlastník
1.7.3 Obchodování s cennými papíry na primárním trhu
1.7.4 Obchodování s cennými papíry na sekundárním trhu
1.7.5 Čínské zdi
1.7.6 Příkazy na koupi a prodej cenných papírů
1.7.7 Obchodování s cennými papíry v USA
1.7.8 Obchodování s cennými papíry v České republice
1.7.9 Kód ISIN
1.7.10 Maržový obchod
1.7.11 Repo obchod a krátký prodej
1.8 Regulace a dohled nad finančním trhem
1.8.1 Podstata regulace, dohledu a ochrany spotřebitele
1.8.2 Dokonalé fungování finančních institucí
1.8.3 Vývoj bankovní regulace
1.8.4 Kapitálová přiměřenost
1.8.5 Dohled na konsolidovaném základě
1.8.6 Institucionální uspořádání dohledu
1.8.7 Rozpor regulace a dohledu s měnovou politikou
1.8.8 Regulace a dohled v EU
1.8.9 Regulace a dohled nad finančními institucemi v některých zemích
1.8.10 Regulace, dohled a ochrana spotřebitele v České republice
1.9 Jednotná licence
1.9.1 Podstata
1.9.2 Oprávněná finanční instituce
1.9.3 Postup při zahájení provozování bankovní činnosti v hostitelské zemi
1.9.4 Dohled nad bankovními aktivitami v hostitelské zemi
1.9.5 Pojištění vkladů
1.9.6 Jednotná licence v České republice
1.10 Finanční konglomeráty
1.10.1 Podstata
1.10.2 Definice finančního konglomerátu
1.10.3 Doplňkový dohled nad osobami ve finančním konglomerátu
1.10.4 Koordinátor a spolupráce mezi příslušnými orgány dohledu
1.10.5 Doplňková pravidla obezřetného podnikání
1.10.6 Finanční konglomeráty v EU a v České republice
1.11 Mezinárodní finanční dohled
1.11.1 Brettonwoodské instituce
1.11.2 Regionální investiční banky
1.11.3 Banka pro mezinárodní platby
1.12 Závěr
2 Dluhový trh
2.1 Dluhové vztahy
2.2 Úročení
2.2.1 Myšlenka úročení
2.2.2 Druhy úročení
2.2.3 Konvence počítání dní
2.2.4 Výnosnost dluhového finančního aktiva za období držení
2.3 Úvěrové riziko
2.3.1 Charakteristika úvěrového rizika
2.3.2 Vnější úvěrové hodnocení
2.3.3 Vnitřní úvěrové hodnocení
2.3.4 Úvěrové riziko země
2.4 Trh mezibankovních vkladů
2.5 Výnosová křivka
2.5.1 Druhy výnosových křivek
2.5.2 Metoda svépomoci u swapové křivky
2.5.3 Zjednodušení metody svépomoci (par swapy)
2.5.4 Jiné zjednodušení metody svépomoci (par swapy)
2.5.5 Dolarová a korunová bankovní výnosová křivka
2.5.6 Eurová a jenová bankovní výnosová křivka
2.5.7 Odvození forwardové výnosové křivky
2.5.8 Metoda svépomoci u kupónových dluhopisů
2.5.9 Stanovení dolarové státní výnosové křivky
2.5.10 Stranný odhad budoucí spotové výnosové křivky
2.5.11 Některé jiné teorie výnosové křivky
2.5.11 Závěr
2.6 Reálná hodnota, výnosnost do splatnosti a durace dluhového nástroje
2.6.1 Reálná hodnota
2.6.2 Současná hodnota a čistá současná hodnota
2.6.3 Výnosnost do splatnosti
2.6.4 Anuita
2.6.5 Úrokové riziko
2.6.6 Modifikovaná a Macaulayho durace a konvexita
2.6.7 Hodnota bazického bodu
2.6.8 Úrokové pozice
2.6.9 Durace aktiv a závazků
2.7 Půjčka, úvěr a vklad
2.7.1 Půjčka
2.7.2 Úvěr
2.7.3 Vklad
2.8 Dluhopis
2.8.1 Historie dluhopisů
2.8.2 Druhy dluhopisů podle bonity emitenta
2.8.3 Druhy dluhopisů podle peněžních toků
2.8.4 Druhy dluhopisů podle vztahu k aktivům emitenta
2.8.5 Druhy dluhopisů podle vztahu k zahraničí
2.8.6 Dluhopisová kovenanta
2.8.7 Obchodování s dluhopisy na primárním trhu
2.8.8 Obchodování s dluhopisy na sekundárním trhu
2.8.9 Dluhopisy podle české legislativy
2.8.10 Americké vládní dluhopisy
2.8.11 Vládní dluhopisy v EU
2.8.12 Japonské vládní dluhopisy
2.8.13 České vládní dluhopisy
2.8.14 Dluhopisy německé Výmarské republiky
2.9 Směnka a šek
2.9.1 Druhy směnek
2.9.2 Přijetí, indosament a rukojemství směnky
2.9.3 Platební a zajišťovací nástroj?
2.9.4 Šek
2.10 Strukturovaný nástroj
2.11 Leasing
2.11.1 Finanční leasing
2.11.2 Operační leasing
2.11.3 Prodej a zpětný leasing
2.11.4 Vývoj leasingu v České republice
2.12 Faktoring a forfaiting
2.13 Prodlení dlužníka
2.13.1 Prodlení fyzických osob
2.13.2 Úroky a poplatky z prodlení a smluvní pokuta
2.14 Zadlužení domácností
2.14.1 Změna chování české populace
2.14.2 Sociální aspekty snadno dostupných úvěrů
2.14.3 Nabídka úvěrů bank a splátkových společností
2.14.4 Hypoteční úvěry
2.14.5 Americký hypoteční trh
2.14.6 Evropský hypoteční trh
2.14.7 Český hypoteční trh
2.14.8 Úvěry ze stavebního spoření
2.14.9 Spotřební úvěry
2.14.10 Ručení
2.14.11 Exekuce
2.14.12 Oddlužení
2.14.13 Zadlužení domácností ve světě
2.14.14 Úvěrové registry
2.14.15 Lichva
2.15 Zadlužení podniků
2.15.1 Durace dluhu
2.15.2 Zadlužení malých a středních podniků
2.15.3 Zadlužení velkých podniků
2.16 Zadlužení veřejných institucí
2.16.1 Příčiny zadlužení veřejných institucí
2.16.2 Definice veřejného dluhu
2.16.3 Správa dluhu centrální vlády
2.16.4 Forma veřejného dluhu
2.16.5 Durace veřejného dluhu
2.16.6 Deriváty a správa veřejného dluhu
2.16.7 Emise cizoměnového veřejného dluhu
2.16.8 Zadlužení USA
2.16.9 Zadlužení zemí EU
2.16.10 Zadlužení státního sektoru v České republice
2.16.11 Zadlužení krajů, měst a obcí v České republice
2.16.12 Selhání Ruska
2.16.13 Selhání Argentiny v roce 2002
2.16.14 Projekty PPP
2.17 Zdanění dluhových nástrojů
2.17.1 Zdanění přijatých úroků z půjčky, úvěru, vkladu, dluhopisu a směnky v České republice
2.17.2 Zdanění poskytnutých úroků v EU
2.17.3 Směrnice EU o zdanění úroků
2.17.4 Zdanění poskytnutých úroků v České republice
2.18 Daňová uznatelnost placených úroků
2.19 Závěr
Literatura