Intenzivní péče v hematologii

950 Kč
Intenzivní péče v hematologii
Autor: 
Cetkovský Petr
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072622552
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 1000 Kč
Sleva: 
5%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2004
Počet stran: 
572

Kniha je první monografií na knižním trhu pojednávající o intenzivní péči a naléhavých situacích v hematologii. Za cenné lze považovat, že jde o komplexní manuál péče o hematologické nemocné na JIP.

Pro praxi jsou přínosná především následující témata:

* příprava hematologických nemocných k invazivním procedurám (např. punkce a trepanobiopsie kostní dřeně, punkce dutiny břišní, kanylace arterie či centrální žíly, chirurgické výkony), včetně návodu k řešení komplikací a alternativních postupů;

* neinvazivní a invazivní monitorování na lůžkách intermediární a intenzivní péče;

* diagnostický přístup u nemocného v hypotenzi, základní akutní stavy kardiologické, pneumologické, gastroenterologické, nefrologické, neurologické, metabolické a endokrinologické;

* pravidla transfúzní politiky včetně profylaxe krvácení nebo přípravy před invazivními výkony, potransfúzní reakce;

* specifické hematoonkologické naléhavé stavy, např. hyperviskózní syndromy, hyperkalcémie, syndrom horní duté žíly, maligní výpotek, míšní komprese, patologické fraktury;

* krvácivé a trombotické komplikace, doprovázející výskyt či léčbu akutní promyelocytární leukémie, TTP, DIC, hemofilie aj.;

* opatření při nedostatečné hladině nebo předávkování antikoagulačních léků;

* hematologické komplikace v gynekologii, porodnictví a chirurgii;

* komplikace související s transplantacemi kmenových buněk krvetvorby, např. GvHD, venookluzivní choroba, postižení plic, komplikace plynoucí z neshody v AB0 systému nebo komplikace spojené s převodem či získáváním štěpu.

Monografie je určena hematologům, internistům, lékařům intenzivní a resuscitační péče, řešícím komplikace u hematologických nemocných nebo hematologické komplikace u ostatních pacientů, ale také „intenzivistům" z tzv. oborových JIP. Vzhledem k tomu, že na hematologická oddělení jsou k řešení mnoha komplikací zváni také ostatní odborníci, bude kniha podnětná i pro chirurgy, gynekology, lékaře TRN, alergology, nefrology, kardiology, gastroenterology, ortopedy, otorinolaryngology, oftalmology a dermatology.

Tato monografie s jednotně strukturovaným textem a mnoha tabulkami, obrázky, schématy a algoritmy by měla usnadnit péči o komplikovanou skupinu hematologických nemocných a napomoci rychlému rozhodování především při konziliích a pohotovostních službách v řešení běžných i urgentních situací.

Obsah:

Autorský kolektiv
Úvod
Seznam zkratek
1. Intenzivní péče v hematologii
1.1. Základní opatření a monitorování na jednotce intenzivní péče
1.2. Cirkulační dysfunkce, šok, sepse, multiorgánová dysfunkce
1.3. Akutní stavy v kardiologii
1.4. Akutní stavy v pneumologii
1.5. Akutní stavy v gastroenterologii
1.6. Akutní stavy v nefrologii
1.7. Akutní stavy v neurologii
1.8. Poruchy metabolismu a akutní stavy v endokrinologii
1.9. Další opatření a stavy v intenzivní péči u hematologických nemocných
2. Naléhavé situace vyskytující se u hematologických nemocných
2.1. Hyperviskózní syndrom
2.2. Hyperviskózní syndrom ze zvýšení počtu leukocytů - syndrom leukostázy
2.3. Syndrom nádorového rozpadu
2.4. Hyperkalcémie
2.5. Trombotická trombocytopenická purpura
2.6. Diseminovaná intravaskulární koagulopatie
2.7. Vrozené a získané trombofilní stavy
2.8. Hemofilie
2.9. Von Willebrandova choroba
2.10. Deficity ostatních koagulačních faktorů
2.11. Hereditární trombocytopatie
2.12. Trombocytopenie indukovaná heparinem - II. Typ
2.13. Inhibitor faktoru VIII
2.14. Antifosfolipidový syndrom
2.15. Idiopatická trombocytopenická purpura
2.16. Podávání heparinu a warfarinu, opatření při jejich nedostatečné hladině nebo předávkování
2.17. Hematologické komplikace v porodnictví a gynekologii
2.18. Hematologické komplikace chirurgických pacientů
2.19. Vybrané hemolytické stavy
2.20. Teplota nejasného významu
2.21. Komplikace související s transplantací kmenových buněk krvetvorby
2.22. Kardiovaskulární naléhavé situace u hematoonkologických nemocných
2.23. Gastrointestinální naléhavé situace u hematoonkologických nemocných
2.24. Urogenitální naléhavé situace u hematologických nemocných
2.25. Syndrom horní duté žíly
2.26. Maligní výpotek
2.27. Syndrom míšní komprese
2.28. Ostatní neurologické komplikace
2.29. Patologické fraktury a ostatní ortopedické komplikace
2.30. Komplikace při aplikaci cytostatik a některých dalších léků
2.31. Komplikace spojené s výskytem a terapií akutní promyelocytární leukémie
3. Postupy, návody, odkazy, adresy
3.1. Kardiopulmocerebrální resuscitace
3.2. Lumbální punkce
3.3. Technika arteriální kanylace
3.4. Punkce dutiny břišní
3.5. Aspirace kostní dřeně a trepanobiopsie
3.6. Příklad strategie antiinfekční terapie u neutropenických nemocných
3.7. Zvracení, emetogenní potenciál chemoterapie, antiemetika
3.8. Cytochromový systém P450, interakce s některými léky
3.9. Ekvivalent glukokortikoidní dávky kortikosteroidů
3.10. Doporučení k vyšetření kardiospecifických markerů, rozpis odběrů a jejich hodnocení u hematoonkologických pacientů
3.11. Podávání katecholaminů
3.12. Dávkování nejpoužívanějších antiarytmik v akutních stavech
3.13. Dávkování intravenózních antihypertenziv v akutních stavech
3.14. Vybraná antivirotika v prevenci a léčbě cytomegalovirové infekce
3.15. Přehled hodnot laboratorních výsledků
3.16. Hodnocení celkového stavu nemocného
3.17. Hodnocení acidobazické rovnováhy
3.18. Hodnocení toxicity chemoterapie dle Světové zdravotnické organizace
3.19. Intervaly a úprava dávkování některých léků při ledvinném nebo jaterním selhávání
3.20. Nomogram pro výpočet tělesného povrchu dospělých
3.21. Adresy pro konzultaci
3.22. Informační zdroje na internetu
3.23. Vybrané publikace
Rejstřík

Recenze

MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., primář Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze, vydal jako hlavní autor a pořadatel s 22 spoluautory monografii věnovanou naléhavým situacím u nemocných s hematologickým onemocněním a u nemocných vyžadujících intenzivní péči na jednotkách intenzívní péče.

Monografie je rozdělena na dva oddíly. První pojednává na 221 stranách o základních opatřeních a monitorování na jednotce intermediární a intenzivní péče, zabývá se otázkami šoku, sepse a multiorgánové dysfunkce. V následujících kapitolách jsou probrány akutní stavy v kardiologii, pneumologii, gastroenterologii, nefrologii, neurologii, poruchy metabolismu a akutní stavy v endokrinologii.

Zvláštní pozornost si zaslouží stati věnované rozhodnutím o nezahájení nebo ukončení kardiopulmonální resuscitace, kdy v současné legislativě v ČR není oblast péče o nemocné v této terminální fázi nemoci legislativně dořešena.

Druhý oddíl je úžeji zaměřen na akutní stavy a komplikace u hematologických nemocných. Umožňuje orientaci v situacích vyžadujících rychlou diagnózu a účinnou terapii, kdy prodleva může ohrožovat i život nemocného. Probrán je hyperviskózní syndrom, trombotická trombocytopenická purpura, diseminovaná intravaskulární koagulace, trombocytopenie indukovaná heparinem II. typu, antifosfolipidový syndrom, krvácivé a trombotické komplikace u akutní promyelocytární leukémie a další stavy.

Komplikacím souvisejícím s transplantací kmenových buněk krvetvorby je po zásluze věnováno 50 stran. Je probrána akutní a chronická nemoc z reakce štěpu proti hostiteli včetně venookluzivní choroby jaterní a postižení plic.

Velmi vhodným doplňkem je v závěrečné části publikace přehled hodnot laboratorních výsledků, hodnocení celkového stavu nemocného (Karnofského index, hodnocení aktivity nemocného podle stupnice WHO), posouzení toxicity chemoterapie dle Světové zdravotnické organizace a informační zdroje na internetu.

Hematologické problematice byl v posledních letech věnován větší počet monografií. Žádná z nich se však nezabývala intenzivní péčí v hematologii. Nutno proto vyslovit dík dr. Petru Cetkovskému jako pořadateli a vedoucímu autorského kolektivu, že na tuto problematiku zaměřil pozornost. Přesto, že se na publikaci podílel poměrně velký počet spolupracovníků, podařilo se dr. Cetkovskému vtisknut jí jednotné a velmi přehledné uspořádání textu, navíc barevně zdůrazněné a rozlišené. Názornost publikace zvyšuje velký počet schémat, tabulek, obrázků a algoritmů. Monografie je doplněna rejstříkem a podrobným seznamem zkratek, kde u těch, které mají svůj původ v angličtině, nechybí jejich anglické znění. (...)

Monografie je bezesporu přínosem a lze ji plně doporučit, a to nejen hematologům a lékařům na jednotkách intenzivní a resuscitační péče, ale i pro lékaře dalších odborností jako jsou chirurgové, gynekologové, gastroenterologové, radiologové a další, kteří přicházejí se závažnými stavy u hematologických nemocných do styku. Věřím, že publikace splní svůj účel, ke kterému je určena, to je napomáhat a usnadňovat orientaci, rozhodování a řešení často komplikovaných situací u těchto nemocných, a bude všem výše zmíněným lékařům vždy po ruce. Nakladatelství Galén věnovalo tradičně úpravě publikace nemalou péči.

prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

Ojedinělá monografie, první svého druhu, zachycuje komplexní postupy intenzivní péče v naléhavých situacích v hematologii.

Autor a hlavní pořadatel si vybral pro odbornou spolupráci na této publikaci zkušené odborníky, kteří v ní předávají jedinečné zkušenosti doplněné poznatky současné medicíny. Ačkoliv autoři sami upozorňují na nosná témata (např. příprava hematologických nemocných k invazivním procedurám, neinvazivní a invazivní monitorování, pravidla transfúzní politiky, specifické hematoonkologické naléhavé stavy, hematologické komplikace v gynekologii, porodnictví, chirurgii a další), je publikace velmi přehledně členěna do tří hlavních oddílů.

První část nazvaná Intenzivní péče v hematologii zahrnuje základní opatření a monitorování na jednotce intenzivní péče. Endotracheální intubace, alarmové situace, invazivní monitorování nemocných jsou zpracovány přehledně a doplněny výstižnými schématy. Problematika cirkulační dysfunkce (šok, sepse), akutních stavů v kardiologii, v pneumologii a v gastroenterologii je logicky řazena od vysvětlujícího úvodu, definice, patofyziologie až po terapeutické postupy a výsledky léčby. U některých kapitol jsou uvedeny i náklady na léčbu. V této části knihy je pozornost věnována rovněž poruchám metabolismu a akutním stavům v endokrinologii, včetně poruch acidobazické rovnováhy, náhlých stavů v diabetologii a poruch vzniklých z dysfunkcí štítné žlázy. Transfúzní postupy jsou zpracovány samostatně a přehledně, uvedena je zde klasifikace transfúzních reakcí, např. dle začátku (okamžitá, pozdní) či dle etiologie (imunitní, infekční), a to včetně symptomů a možností léčby. Tato část obsahuje rovněž kapitoly o nozokomiálních infekcích a o alergii na antibiotika. Kožní změny u hematologických nemocných a prevence komplikací jsou představeny v další, samostatné části tohoto oddílu, stejně jako kapitola o akutní bolesti a její terapii. Téma podpůrné léčby poskytované v neléčitelné fázi onemocnění - tj. paliativní medicína - je zpracováno v závěrečné kapitole této části.

Druhý oddíl monografie podrobně popisuje naléhavé situace vyskytující se u hematologických nemocných. I tato část je přehledně strukturována a je doplněna instruktivními tabulkami. Každý syndrom nebo nosologická jednotka má logický sled. Definice označuje postižení, následuje klinický obraz, laboratorní obraz, hodnocení výsledků. Uvedena je akutní terapie, a pokud je, pak i terapie následná. Autoři představují hematologická postižení v celé šíři, včetně např. purpur, diseminované intravaskulární koagulopatie, vrozených a získaných trombofilních stavů, hemofilií, kombinovaných deficitů koagulačních faktorů a dalších.

Součástí druhého oddílu je rovněž kapitola o podávání heparinu a warfarinu (indikace, kontraindikace) jednak u nemocných s tromboembolickou nemocí, ale i u chirurgických pacientů. Čtenář se v této části dále seznámí s hematologickými komplikacemi v porodnictví a gynekologii i s porodnickými příčinami krvácivých stavů, s prevencí hluboké žilní trombózy u zdravých těhotných i s hematologickými komplikacemi chirurgických pacientů.

Samostatně jsou zpracovány komplikace související s transplantací kmenových buněk krvetvorby (akutní a chronické), stejně jako komplikace plynoucí z neshod v systému krevních skupin či spojené s převodem štěpu. Závěr druhé části tvoří kapitola o komplikacích při aplikaci cytostatik a některých dalších léků.

Postupy, návody, odkazy, adresy je název třetího oddílu této mimořádně přehledně zpracované monografie. Ačkoliv autor zdůrazňuje, že touto kapitolou nechce konkurovat sdělením v jiných publikacích, uvádí stručně a jasně, jak se např. zachovat při nálezu člověka v bezvědomí, bez známek srdeční a dechové činnosti (situace vyskytující se na standardních odděleních nebo v jiných prostorách, jako chodby, parky apod., nikoliv na JIP).

Kapitola je doplněna výstižnými tabulkami i upozorněním, kdy se kardiopulmoncerebrální resuscitace (KPCR) ukončuje; uvedeny jsou také okolnosti, za nichž se resuscitace nezahajuje. Uvedený postup totiž může zachránit tisíce lidí, ale může také prodlužovat utrpení.(Platí, že vše je nutno zanést do dokumentace!) Celý třetí oddíl, jak jeho název uvádí, je věnován praktickým radám, postupům při zákrocích (diagnostických i terapeutických) a jako předešlé části je opět instruktivně doplněn přehlednými tabulkami, názornými obrázky a schématy (např. místa na břiše vhodná k provedení břišní punkce, místa odběru pro aspiraci kostní dřeně apod.). V této části je rovněž uvedena tabulka hodnocení toxicity chemoterapie dle WHO, intervaly a úprava dávkování některých léků při ledvinném nebo jaterním selhání. Originálním doplněním publikace jsou adresy odborných pracovišť pro konzultace a také přehled informačních zdrojů na internetu pro lékaře i pro pacienty.

V závěru monografie jsou uvedeny vybrané publikace vztahující se k oboru a rejstřík.

Intenzivní péče v hematologii je svým originálním komplexním zpracováním velice cennou odbornou publikací. Její téměř heslovité podání umožňuje čtenáři přesný obraz a rychlou orientaci v daném problému. Určena je hematologům, ale určitě se stane vyhledávanou lékaři chirurgických i nechirurgických specializací, internisty i odborníky při konziliích, při běžných i náhlých situacích.

MUDr. Olga Wildová

Hlavní autor a editor, zkušený hematolog a dlouholetý vedoucí JIP v Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze, si vybral ke spolupráci na této monografii 21 spolupracovníků, kteří k problematice intenzivní péče v hematologii mají co říci, resp. napsat.

Hematologické problémy náležejí na všech specializovaných JIP a ARO k těm nejožehavějším. Stačí vzpomenout, jakým problémem může být rozhodování např. o hemofilikovi, jenž se musí podrobit urgentnímu chirurgickému výkonu, nebo o dlouhodobě warfarizovaném kardiakovi, který byl vážně poraněn při dopravní nehodě. A to nechci dramatizovat příkladem rodičky, trpící trombocytopatií.

Otázky kladené v těchto případech znervózňují svou naléhavostí - co musím udělat, co nesmím udělat, jak nejúčinněji a nejrychleji ovlivnit situaci, kdy se kritický stav stává ještě kritičtějším? Na tyto otázky odpovídá skupina odborníků vedená MUDr. P. Cetkovským. Konečně, kdo jiný by mohl napsat tento titul, než ten a ti, kteří se s danou problematikou setkávají každodenně a kteří tak získali zkušenost, jíž pracovníci JIP a ARO nikdy dosáhnout nemohou.

Kniha má větší rozsah, než by asi čtenář předpokládal. Shrnuje totiž dva možné aspekty: v prvém díle (cca 220 stran) intenzivní péči v hematologii, jejíž obsahem jsou odbornostně probírané problematiky (akutní stavy v kardiologii, pneumologii, gastroenterologii, nefrologii, neurologii, endokrinologii a obecná opatření u hematologicky nemocných).

Ve druhé části díla (cca 240 stran) je pak probírána specializovaná problematika naléhavých situací, s nimiž se můžeme setkat u hematologicky nemocných. Tvoří je 20 kapitol - na výběr jmenujme jen tak časté rizikové stavy, jako je hyperviskózní syndrom, syndrom nádorového rozpadu, trombocytopenická purpura, diseminovaná intravaskulární koagulopatie - DIC, předávkování warfarinem a heparinem (v ČR je warfarizováno několik desítek tisíc kardiaků!). Chirurgové jistě ocení kapitolu Hematologické komplikace chirurgických pacientů; gynekologové a porodníci zase Hematologické komplikace v porodnictví a gynekologii.

Třetí část (cca 80 stran) je věnována postupům a návodům společným pro správný a bezpečný provoz JIP bez rozdílu oboru.

Vlastní text je doplněn řadou tabulek, grafů, nákresů i algoritmů, usnadňujících jak pochopení složitějších vztahů a formulací, tak i praktické rozhodování u těžce nemocného.

Komu knihu doporučit? Skutečně (ale skutečně!) by neměla chybět v knihovničce žádné JIP všech odborných oddělení nemocnic každého stupně. Pro pracovníky těchto oddělení všech úrovní - od pracovníků záchranné služby po kliniky anesteziologie a resuscitace - bude nejen vynikající literaturou k atestačním zkouškám, ale i neocenitelným pomocníkem při řešení hematologicky komplikovaných stavů kriticky nemocných.

Kniha je součástí širšího projektu nakladatelství Galén (»Intenzivní péče v ...«), za nějž je potřeba je pochválit.

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.