Investiční rozhodování a řízení projektů

460 Kč
Investiční rozhodování a řízení projektů
Autor: 
Fotr Jiří
Autor: 
Souček Ivan
Podnázev: 
jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů
ISBN: 
978-80-247-3293-0
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 529 Kč
Sleva: 
13%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2010
Počet stran: 
416

Investiční rozhodování zásadně ovlivňuje firemní hospodářské výsledky a podnikatelskou prosperitu z dlouhodobého hlediska. Publikace přináší v komplexní formě a s důrazem na praktické využití poznatky, jejichž uplatnění významně zvyšuje kvalitu přípravy, hodnocení, výběru a řízení rizika projektů včetně tvorby investičního programu, a tím i pravděpodobnost úspěšnosti těchto projektů.

První část knihy se zabývá přípravou a realizací investičních projektů z hlediska předinvestiční, investiční a provozní fáze, financováním projektů, jejich kontrahováním a stanovením základních kritérií hodnocení projektů založených na jejich peněžních tocích. Další část knihy se věnuje analýze a řízení rizika projektů s využitím pokročilých nástrojů (scénáře a simulace Monte Carlo), včetně aplikace na příkladu s využitím počítačové podpory. Kniha se dále věnuje ocenění flexibility projektů s využitím reálných opcí jako nástroje snižování jejich rizika, tvorbě a řízení portfolia projektů a postauditům projektů, podporujících učení se z chyb i úspěchů při přípravě a realizaci minulých projektů. Závěrečná kapitola přináší základní informace o tom, jak kvalitně zpracovat podnikatelský záměr (plán) projektu.

Kniha je určena jak pracovníkům, kteří se účastní přípravy investičních projektů, tak manažerům, kteří hodnotí tyto projekty a rozhodují o jejich realizaci, dále pracovníkům bank a jiných institucí podílejících se na financování projektů a vysokoškolským studentům.

OBSAH

O autorech 11
Předmluva 13
1.Příprava a realizace investičních projektů 15
1.1 Investiční rozhodování ve firmě 16
1.2 Klasifikace investičních projektů 16
1.2.1 Vztah k rozvoji podniku 17
1.2.2 Věcná náplň projektů 17
1.2.3 Míra závislosti projektů 18
1.2.4 Forma realizace projektů 18
1.2.5 Charakter peněžních toků 19
1.2.6 Velikost projektů 19
1.3 Strategická orientace projektů 20
1.4 Nástin strategie projektu (firmy) 20
1.4.1 Geografická strategie 21
1.4.2 Strategie z hlediska podílu na trhu 21
1.4.3 Strategie z hlediska vazby výrobek - trh 22
1.4.4 Marketingová strategie 22
1.4.5 Volba strategie projektu 22
1.5 Proces přípravy a realizace projektů 23
1.5.1 Fáze života projektu 23
1.5.2 Předinvestiční fáze 26
1.5.3 Investiční fáze 33
1.5.4 Provozní fáze 37
1.5.5 Ukončení provozu a likvidace 38
1.6 Právní úprava investičního rozhodování a realizace investičních projektů 39
2. Financování a kontrahování investičních projektů 43
2.1 Zdroje financování projektů 44
2.1.1 Členění finančních zdrojů 45
2.1.2 Financování z vlastních zdrojů 47
2.1.3 Financování z cizích zdrojů 49
2.1.4 Nestandardní formy financování projektů 53
2.1.5 Financování projektů z provozních zdrojů 57
2.2 Kontrahování investičních projektů 58
2.2.1 Úloha a služby kontraktora 58
2.2.2 Typy kontraktů 60
3. Finanční analýza a hodnocení projektů 67
3.1 Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti 68
3.1.1 Ukazatele rentability 69
3.1.2 Doba úhrady 70
3.1.3 Kritéria založená na diskontování 73
3.1.4 Specifické aspekty oceňování investičních projektů 89
3.2 Peněžní toky projektu 92
3.2.1 Význam peněžních toků 92
3.2.2 Peněžní toky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 93
3.2.3 Peněžní tok pro posouzení finanční stability projektu 106
3.2.4 Problémy stanovení peněžních toků v hospodářské praxi 109
3.2.5 Vliv optimismu na peněžní toky 113
3.2.6 Závěrečná poznámka k peněžním tokům 116
3.3 Diskontní sazba 117
3.3.1 Firemní náklady kapitálu 117
3.3.2 Náklady vlastního kapitálu 118
3.3.3 Náklady cizího kapitálu 120
3.3.4 Závislost nákladů kapitálu na kapitálové struktuře firmy 121
3.3.5 Diskontní sazba projektu 121
3.3.6 Respektování rizika korekcí peněžního toku projektů 130
3.4 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 131
3.4.1 Podstata a stanovení ekonomické přidané hodnoty 131
3.4.2 Hodnota přidaná trhem (MVA) 132
3.4.3 Způsoby zvyšování EVA 132
3.4.4 Stanovení čisté současné hodnoty projektu pomocí EVA 133
3.5 Zdroje hodnoty projektů a systém zainteresovanosti 135
3.5.1 Zdroje hodnoty projektů 135
3.5.2 Systém zainteresovanosti 136
4. Management rizika projektů 141
4.1 Východiska managementu rizika projektů 142
4.2 Pojetí rizika 143
4.3 Klasifikace rizik 146
4.4 Cíle a náplň managementu rizika investičních projektů 149
4.5 Iniciační fáze 151
4.6 Identifikace rizik 152
4.6.1 Vstupy pro identifikaci rizik 152
4.6.2 Subjekty podílející se na identifikaci rizik 153
4.6.3 Metody a nástroje identifikace rizik 154
4.6.4 Výstupy z identifikace rizik 155
4.6.5 Doporučení pro identifikaci rizik 156
4.7 Stanovení významnosti rizik 158
4.7.1 Analýza citlivosti 158
4.7.2 Matice hodnocení rizik 165
4.8 Stanovení velikosti rizika projektu 177
4.8.1 Způsoby stanovení velikosti rizika projektu 177
4.8.2 Stanovení velikosti rizika projektu na základě rozdělení pravděpodobnosti jeho kritérií hodnocení 178
4.8.3 Manažerské charakteristiky rizika projektu 181
4.9 Hodnocení rizika a rozhodování o riziku 184
4.10 Plánování protirizikových opatření 187
4.10.1 Náplň plánování protirizikových opatření 187
4.10.2 Příklady protirizikových opatření 188
4.10.3 Hodnocení a výběr protirizikových opatření 191
4.10.4 Plánování kontingenčních opatření 193
4.10.5 Výstupy plánování protirizikových opatření 194
4.11 Registr rizik 195
4.12 Závěrečné poznámky 196
5. Pravděpodobnostní přístupy v investičním rozhodování 201
5.1 Nedostatky tradičního přístupu k hodnocení investičních projektů 202
5.2 Scénáře 203
5.2.1 Pojetí scénářů 203
5.2.2 Tvorba kvantitativních scénářů 205
5.2.3 Typy scénářů 211
5.2.4 Využití scénářů 213
5.2.5 Faktory úspěšnosti scénářů 214
5.3 Simulace Monte Carlo 215
5.3.1 Tvorba finančního modelu investičního projektu a jeho programu 215
5.3.2 Určení klíčových faktorů rizika 219
5.3.3 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti faktorů rizika 220
5.3.4 Stanovení statistické závislosti faktorů rizika 223
5.3.5 Realizace simulace a interpretace výsledků 225
5.3.6 Příklad aplikace simulace Monte Carlo v investičním rozhodování 227
5.3.7 Aplikace simulačních přístupů u společnosti Merck 247
5.3.8 Přednosti a nedostatky simulace Monte Carlo 248
5.4 Obtíže a bariéry implementace pravděpodobnostních přístupů v investičním rozhodování 249
5.5 Doporučení k implementaci pravděpodobnostních přístupů v investičním rozhodování 251
5.5.1 Personální stránka 251
5.5.2 Vzdělávání a výcvik 251
5.5.3 Procesní stránka 252
5.5.4 Organizační stránka 253
5.5.5 Motivace 253
6. Analýza a hodnocení investičního projektu s počítačovou podporou 259
6.1 Systém STRATEX 260
6.2 Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční stability projektu s počítačovou podporou 263
6.2.1 Stanovení peněžních toků projektu 264
6.2.2 Stanovení kritérií ekonomické efektivnosti projektu 268
6.2.3 Vliv změn předpokladů na ekonomickou efektivnost projektu 271
6.2.4 Finanční stabilita projektu 278
6.2.5Hodnocení vlastního vkladu do projektu 281
7. Oceňování flexibility investičních projektů 287
7.1 Pojetí reálných opcí a jejich druhy 288
7.1.1 Pojetí reálných opcí a jejich hodnota 288
7.1.2 Druhy reálných opcí (typy flexibility investičních projektů) 289
7.2 Stanovení hodnoty reálných opcí 290
7.2.1 Finanční opce a jejich druhy 290
7.2.2 Postup stanovení hodnoty reálných opcí 291
7.2.3 Počítačová podpora stanovení hodnoty reálných opcí 293
7.3 Oblasti využití reálných opcí 298
7.4 Doporučení k aplikaci reálných opcí 299
8. Tvorba a řízení portfolia projektů 303
8.1 Nedostatky tvorby a řízení portfolia projektů v hospodářské praxi 304
8.2 Cíle tvorby a řízení portfolia 305
8.3 Náplň tvorby a řízení portfolia 307
8.3.1 Rámec tvorby a řízení portfolia 307
8.3.2 Tvorba portfolia projektů 318
8.3.3 Řízení portfolia projektů 328
8.4 Implementace systému tvorby a řízení portfolia 331
8.5 Optimalizace portfolia projektů 333
8.5.1 Optimalizace portfolia za jistoty 333
8.5.2 Stochastická optimalizace portfolia 340
8.6 Diverzifikace a riziko 350
8.6.1 Vliv diverzifikace na riziko 350
8.6.2 Statistická závislost složek portfolia a jeho riziko 352
8.6.3 Diverzifikace a systematické riziko 354
9. Postaudity investičních projektů 361
9.1 Neúspěšnost investičních projektů a její příčiny 362
9.1.1 Projevy neúspěšnosti investičních projektů 362
9.1.2 Příčiny neúspěšnosti investičních projektů 363
9.2 Cíle a náplň postauditů investičních projektů 365
9.2.1 Cíle postauditů 365
9.2.2 Náplň postauditů 366
9.3 Výběr projektů pro postaudity 367
9.4 Informační zabezpečení postauditů 368
9.5 Personální a finanční zabezpečení postauditů 369
9.6 Metodická a organizační stránka postauditů 370
9.7 Charakteristika postauditů investičních projektů ve vybraných firmách 370
9.7.1 Společnost British Petroleum 370
9.7.2 Postaudity ve vybraných firmách v ČR 371
9.8 Přínosy postauditů 374
10. Podnikatelský záměr 377
10.1 Realizační resumé 378
10.2 Charakteristika firmy a jejích cílů 379
10.3 Organizace řízení a manažerský tým 379
10.4 Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie projektu 380
10.5 Shrnutí a závěry 381
10.6 Přílohy 382
10.7 Požadavky na podnikatelský záměr 382
Příloha I. Výtahy z časopisů Chemical Engineering, Hydrocarbon Processing a European Chemical News 385
Příloha II. Zkušenosti s uplatňováním postauditů investičních projektů v rafinérském odvětví 389
II.1 Cíle a využití poznatků z postauditů investičních projektů ve společnosti Česká rafinérská, a. s. 390
II.2 Odpovědnost při zpracování postauditu 391
II.3 Náplň zprávy o postauditu 392
II.4Příklad postauditu investičního projektu 395
Příloha III. Základní typy teoretických rozdělení pravděpodobnosti 397
Summary 403
Rejstřík 405