Karcinom pankreatu

828 Kč
Karcinom pankreatu
Autor: 
Zavoral Miroslav
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072623486
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 900 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
287
Formát: 
195x280 mm
Poznámka: 

Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 80-246-1083-3

Karcinom pankreatu představuje pro svoji narůstající incidenci a neklesající mortalitu významný medicínský problém ve všech vyspělých zemích. Jde o onemocnění současnými prostředky diagnostikovatelné často až v pokročilém stadiu, kdy je naděje na kurativní resekci prakticky nulová. U karcinomu pankreatu bohužel platí, že ani časná stadia onemocnění nemají přes radikální chirurgický výkon dobrou prognózu, tak jak bychom u karcinomů zažívacího ústrojí mohli očekávat.

Přes všechny pokroky v diagnostice i léčbě zůstává karcinom pankreatu jedním z nejzávažnějších nádorových onemocnění s vysokou mortalitou. Věřím, že předkládaná monografie pomůže lékařské veřejnosti tuto chorobu racionálně diagnostikovat a léčit a že přispěje ke zlepšení prognózy všech nemocných, kteří byli rakovinou pankreatu postiženi.

Multioborová koncepce této monografie, která byla vynucena závratně narůstajícím množstvím teoretických i klinických poznatků o karcinomu pankreatu, mne přiměla k oslovení početného autorského kolektivu, s jehož pomocí mohu odborné veřejnosti předložit knihu detailně odrážející současné názory na etiologii, patogenezi, diagnostiku a léčbu tohoto závažného onemocnění.

Obsah:

Slovo hlavního autora - pořadatele

Předmluva

1. Epidemiologie a rizikové faktory (Cyril Šálek)

1.1. Deskriptivní epidemiologie

1.2. Faktory zevního prostředí

1.3. Endogenní faktory

2. Molekulární genetika (Marek Minárik, Petra Mináriková)

2.1. Tumor supresorové geny a onkogeny

2.2. Model vývoje karcinomu pankreatu

2.3. Geny s nejčastějším výskytem genetických alterací

2.4. Geny s méně častým výskytem genetických alterací

2.5. Experimentální metody molekulární genetiky

2.6. Závěr

3. Hereditární pankreatitida a karcinom pankreatu (Monika Koudová, Milan Macek jr.)

3.1. Epidemiologická a klinická charakteristika

3.2. Molekulárněgenetická charakteristika

3.3. Genetické poradenství

4. Patologie a morfologická klasifikace (Miroslav Zavoral)

4.1. Prekurzorové intraduktální léze

4.2. Duktální karcinomy

4.3. Mucinózní cystické novotvary

4.4. Intraduktální papilární mucinózní nádor

4.5. Solidní pseudopapilární nádor

4.6. Karcinom z acinózních buněk

4.7. Pankreatoblastom

4.8. Ampulární a periampulární karcinom

4.9. Ostatní nádory

4.10. Funkční patologie a biologie nádorového stromatu (Miroslav Zavoral, Marek Ferkl)

5. Klinický obraz a diagnostika

5.1. Klinický obraz (Miroslav Zavoral)

5.2. Diagnostika

6. Zobrazovací metody (Pavel Fencl)

6.1. Diagnostické možnosti

6.2. Diagnostika duktálního adenokarcinomu

6.3. Základní principy vyšetřování pomocí PET a PET/CT

6.4. Varianty duktálního adenokarcinomu

7. Staging (Filip Závada)

7.1. UICC/AJCC staging - verze z roku 2003

7.2. Původní japonská klasifikace

7.3. Nová japonská klasifikace

7.4. Závěr

8. Endoskopická terapie (Miroslav Zavoral, Filip Závada)

8.1. Paliativní endoskopická terapie obstrukčního ikteru

8.2. Technika endoskopické biliární drenáže

8.3. Další možnosti endoskopické intervence u karcinomu pankreatu

8.4. Endoskopická a paliativní terapie periampulárních tumorů

9. Chirurgická terapie (Miroslav Ryska, František Bělina, Robin Strnad)

9.1. Předoperační období

9.2. Operace

9.3. Požadavky na patologa

9.4. Faktory ovlivňující přežívání po resekčním výkonu

9.5. Definitivní staging

9.6. Časné komplikace

9.7. Paliativní výkony

9.8. Prognostické faktory přežití při paliativním výkonu

9.9. Dispenzarizace

9.10. Současné limity chirurgické léčby

9.11. Postupy v současné době

9.12. Historická poznámka

9.13. Rozbor vlastní sestavy nemocných

9.14. Vybrané kazuistiky

10. Rozšířené radikální operace (Vladimír Visokai, Ludmila Lipská)

10.1. Karcinom hlavy pankreatu

10.2. Karcinom těla a kaudy pankreatu

10.3. Totální pankreatektomie

10.4. Závěr

10.5. Vlastní zkušenosti

10.6. Kazuistiky

11. Onkologická terapie (Jan Novotný, Luboš Petruželka)

11.1. Pooperační terapie po kurativní resekci karcinomu pankreatu

11.2. Léčba lokálně pokročilého karcinomu pankreatu

11.3. Terapie generalizovaného onemocnění

11.4. Perspektivy terapie karcinomu pankreatu

11.5. Symptomatická terapie

11.6. Doporučené postupy onkologické terapie

11.7. Závěr

Seznam zkratek

Rejstřík