Komplexní léčba popáleninového traumatu

430 Kč
Komplexní léčba popáleninového traumatu
ISBN: 
978-80-246-1670-4
Dostupnost: 
7 dní
Obvyklá cena: 430 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Karolinum
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2010
Počet stran: 
432
Poznámka: 

Ceny rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou publikaci v oborech lékařsko-farmaceutických

Učebnice představuje ucelený, moderní pohled na problematiku léčby pacientů s termickým, elektrickým, chemickým a radiačním poraněním.

Připravil ji autorský kolektiv pod vedením Radany Königové, profesorky tohoto oboru na klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která patří k předním českým odborníkům na popáleniny. Je určena všem specialistům, studentům medicíny a lékařům v postgraduálním vzdělávání i v praxi.

Kniha se vyznačuje přehledným shrnutím všech aspektů popáleninové medicíny a jasným a precizním definováním složité problematiky; všechny poznatky jsou doloženy řadou příkladů z bohaté praxe autorů. Významnou část publikace představují kapitoly věnované traumatům, kde je zohledněn i etický aspekt léčby. Autoři se zabývají rozsahem a typem potřebné péče, prevencí popáleninového psychického stresu i psychickou rehabilitací pacientů. Kniha je doplněna DVD nosičem, na kterém je přes 600 obrázků a schémat ve vysokém rozlišení, k nimž se vztahují odkazy v jednotlivých kapitolách publikace. Jako speciální příloha je doplněno několik videosekvencí demonstrujících základní chirurgické úkony při léčbě popálených pacientů. Publikace tak bude významným přínosem pro všechny, kdo se s popáleninovým traumatem a jeho komplikacemi setkávají při studiu i výkonu svého povolání, od budoucích lékařů až po pracovníky integrovaného záchranného systému.

Předmluva

1. Úvod do problematiky (Königová)
2. Podstata popálenin a biologie kůže
3. Zásady první pomoci a neodkladné přednemocniční péče (Königová)
4. Zásady ambulantní a ústavní péče (Königová, Bláha)
5. Péče o popálené plochy
6. Kožní banka a kultivační laboratoř
Kazuistika
7. Popáleniný šok (Königová, Liška)
8. Multiorgánové selhání (Tokarik)
9. Anestezie rozsáhle popálených (Šturma)
10. Inhalační trauma (Šturma)
11. Interní komplikace u popáleninového traumatu (Tokarik)
12. Popáleninový úraz u dětí (Kripner, Brož)
13. Metabolismus a nutrice u závažného popáleninového traumatu
14. Infekční komplikace (Adámková)
15. Elektrotrauma (Königová, Bláha)
16. Toxikologie a chemická poranění (Bláha)
17. Chladové trauma - omrzliny (Königová)
18. Léčba popálenin z pohledu medicíny katastrof a válečné chirurgie
19. Trvalé následky po popáleninách (Bláha)
20. Rehabilitace fyzická a psychická u popáleninového traumatu
Literatura
Rejstřík
Seznam používaných zkratek

RECENZE

Práce prof. MUDr R. Königové, CSc. a společníků "Komplexní léčba popálenin" představuje ucelený pohled na problematiku všech termicky poškozených pacientů a je bezesporu zásadní, moderní českou publikací na toto téma.
Znám prof. Königovou již velmi dlouhou řadu let a pamatuji ještě původní oddělení popálenin v Legerově ulici vedené prim. MUDr. M. Dobrkovským. Od té doby se nejen změnila celá popáleninová medicína, ale z původního oddělení se stala klinika 3. lékařské fakulty UK a z MUDr. Königové profesorka tohoto oboru.
O hlavní autorce knihy o popáleninové medicíně lze hovořit z mnoha aspektů. Je možno hodnotit přinos MUDr. Königové pro obor, pro pregraduální výchovu studentů medicíny, pro postgraduální vzdělávání mladých lékařů a v neposlední řadě též její přínos pro šíření dobrého jména české medicíny po celém světě.
Chtěl bych zde však zdůraznit dva aspekty její činnosti, které se bezesporu významně promítají do celé této publikace.
Tím prvním aspektem je didaktická schopnost problémy jasně a stručně definovat, diskutovat o nich a dokládat své názory řadou příkladů z její obrovské zkušenosti a dlouholeté praxe. Ne nadarmo je prof. Königová velmi oblíbeným pedagogem na 3. LF UK, její zásluhou vědomosti našich studentů jsou v oblasti popáleninové medicíny mimořádně rozsáhlé, protože dokáže při své výuce studenty zaujmout, vtáhnout do léčebného procesu a dosáhnou jejich aktivní spolupráce. Platí to nejen pro studenty českého curricula, ale zvláště i pro studenty anglického curricula, jejichž výuku téměř beze zbytku zajišťuje sama.
Tím druhým aspektem, který bych chtěl zmínit je lidský přístup prof. Königové k pacientům s popáleninami, ze kterého vychází při všech svých úvahách o léčbě popáleninového traumatu.
Prof. Königová dlouhá léta pracuje v Etické komisi 3. LF UK a byla rovněž její předsedkyní. Tyto své zkušenosti promítá i do této publikace. Za mimořádně kvalitní považuji pasáž zabývající se nutným rozsahem a typem potřebné péče, od zdánlivě jednoduchého tišení bolesti přes prevenci popáleninového psychologického šoku, nutnou psychickou rehabilitaci pacientů až po úvahu, kde je hranice, za kterou již péče přestává mít lidský a etický smysl.

Z recenzního posudku: Doc. MUD Bohuslav Svoboda, CSc.

Autorka monografie zde shrnuje své celoživotní poznatky. Jako lékařka světového významu v oboru popáleninové medicíny je si vědoma, že problematika popálenin vyžaduje kolektivní multioborovou péči. Proto i v této monografii vybrala zkušené spolupracovníky. V publikaci tak nacházíme zkušenosti nejen propáleninových chirurgů, ale i internisty, anestesiologa a dalších.
Za velmi podstatné považuji, že v publikaci jsou zpracovány úrazy nejen dospělých, ale i dětí a to i s poukazem na možné příčiny úrazů, jejich prevenci a stanovení prognosy.
Jako lékař, který se celý život setkával se všemi druhy poranění, zmíněných v této monografii u osob různého věku jsem přesvědčen, že jde o publikaci, která bude velkým přínosem pro praxi na všech stupních. Umožňuje lékařům nejen dobrou orientaci při prvním vyšetřením a ošetření popálených, ale i usnadňuje rozhodování o překladu postižených na odborná popáleninová pracoviště, kam velká část bezesporu patří. Usnadňuje ale i orientaci v therapii následků a představu perspektivy každého z postižených.
Tato monografie je nesporným přínosem celého autorského kolektivu pro lékařskou veřejnost a to nejen na periferii, ale i pro klinická pracoviště.

Z recenzního posudku: MUDr. Karel Křikava, CSc.