Konziliární psychiatrie

1,112 Kč
Konziliární psychiatrie
Autor: 
Herman Erik
Autor: 
Praško Ján
ISBN: 
9788072624980
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 1250 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
624
Formát: 
210x297 mm
Poznámka: 

Koedice GALÉN - MEDICAL TRIBUNE CZ; ISBN Medical Tribune CZ 978-80-903708-9-0

Konziliární psychiatrie spojuje psychiatrii se somatickou medicínou. Je potřebná jak v ambulantní, tak v nemocniční péči. Tato koncepcí i rozsahem ojedinělá kniha je kompendiem moderních a do současnosti dovedených znalostí psychiatrie, teoreticky dobře podložených, ale orientovaných hlavně na praktické použití a zkvalitnění konziliární psychiatrické péče v českých zemích. Publikace navazuje na tradice české klasické psychiatrie, ale modernizuje ji a obohacuje ji o vypěstovaný psychoterapeutický přístup. Zejména však dokazuje, že psychiatrie je integrovanou a nezpochybnitelnou součástí celé medicíny, nejen jí sloužící, ale stále více ji obohacující.

Monografie je určena jak pro všechny psychiatrické i somatické lékaře, tak i pro studenty medicíny, a zejména pak pro začínající lékaře, kteří se teprve učí hledat souvislosti mezi jednotlivými obory.

Obsah:

Předmluva

1. ÚVODNÍ ČÁST

1.1. Vymezení konziliární psychiatrie a její základní principy (Erik Herman, Ján Praško, Dagmar Seifertová)

Úvod

Principy konziliární psychiatrie

1.2. Epidemiologie psychických poruch u somaticky nemocných pacientů (Erik Herman, Martin Černý)

Úvod

Vztah mezi psychickou poruchou a somatickou nemocí

Klinické přístupy ke kategorizaci psychických příznaků u somaticky nemocných

2. REAKCE NA NEMOC A KOMUNIKACE S PACIENTEM

2.1. Reakce na nemoc a somatizace (Ján Praško, Erik Herman)

Úvod

Psychická reakce na nemoc

Reakce na somatické potíže

Somatizace

2.2. Komunikace s pacientem (Ján Praško, Miloš Šlepecký, Silvia Papalová, Hana Prašková, Jana Vyskočilová)

Základní komunikační dovednosti

Druhy rozhovorů

Komunikační dovednosti ve specifických situacích

3. PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ V SOMATICKÝCH OBORECH

3.1. Psychiatrické vyšetření v somatických oborech (Martin Černý, Erik Herman)

Úvod

Struktura psychiatrického vyšetření

Závěr

4. NEJČASTĚJŠÍ PSYCHICKÉ PORUCHY V KONZILIÁRNÍ PSYCHIATRII

4.1. Organicky podmíněné psychické poruchy (Roman Jirák, Dagmar Seifertová, Ján Praško, Vanda Franková)

Úvod

Demence obecně

Typy organických poruch

Nekognitivní farmakoterapie demencí

Nefarmakologické přístupy v léčbě demence

Závěr

4.2. Závislost na návykových látkách (Ján Praško, Dagmar Seifertová, Erik Herman)

Úvod

Diagnostika

Onemocnění související s abúzem nebo závislostí na alkoholu

Poruchy spojené s abúzem nebo závislostí na sedativech a hypnotikách

Poruchy spojené s abúzem nebo závislostí na opiátech

Poruchy spojené s abúzem nebo závislostí na psychostimulanciích

Poruchy spojené s abúzem nebo závislostí na kokainu

Klubové drogy

Závislost na nikotinu

4.3. Psychózy (Pavel Mohr)

Úvod

Etiologie

Klinický obraz a diagnostika

Terapie

4.4. Poruchy nálady (Erik Herman, Martin Černý, Ján Praško)

Nedostatečná diagnostika a léčba deprese v somatických oborech

Primární a sekundární deprese

Klasifikace depresivní poruchy u nemocných s tělesnou nemocí

Morbidita a mortalita u depresivních pacientů se somatickou nemocí

Léky spojené se vznikem deprese

Léčba antidepresivy

Účinnost a bezpečnost antidepresiv v léčbě deprese u pacientů s komorbidním tělesným onemocněn

Manická porucha v konziliární psychiatrické medicíně

Závěr

4.5. Úzkostné poruchy (Ján Praško)

Úvod

Klasifikace úzkostných poruch podle MKN-10

Diagnostický postup, vyšetření a hodnocení pacienta s úzkostí

Diagnóza úzkostných poruch u somaticky nemocných pacientů

Prevalence a komorbidita

Úzkost jako rizikový faktor pro rozvoj nebo prognózu tělesné nemoci

Vliv úzkosti na somatické onemocnění

Rizikové populace pacientů

Etiologické faktory úzkosti u somaticky nemocných

Klinický obraz

Průběh a komplikace

Diferenciální diagnóza

Léčba

Závěr

4.6. Obsedantně kompulzivní porucha (Ján Praško, Jana Kopřivová, Michal Raszka)

Úvod

Zásady léčby

4.7. Reakce na stres a posttraumatická stresová porucha (Ján Praško, Jana Vyskočilová, Miloš Šlepecký)

Úvod

Akutní reakce na stres

Poruchy přizpůsobení

Posttraumatická stresová porucha

Epidemiologie

Etiopatogeneze

Průběh

Zásady léčby

4.8. Somatoformní poruchy (Ján Praško)

Úvod

Somatizační porucha

Hypochondrická porucha

Dysmorfofobická porucha

Somatoformní vegetativní dysfunkce

Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha

4.9. Disociativní poruchy (Erik Herman, Jiří Hovorka, Ján Praško)

Úvod

Disociace

Konverze

Závěr

4.10. Faktitivní poruchy a simulace (Ján Praško)

Úvod

Faktitivní poruchy

Simulace

4.11. Poruchy spánku (Lucie Závěšická, Kateřina Espa Červená)

Úvod

Fyziologické mechanismy a regulace spánku a bdění

Vyšetření při poruše spánku

Narkolepsie

Idiopatická hypersomnie

Parasomnie

Porucha příjmu potravy vázaná na spánek

Syndrom neklidných nohou a periodické pohyby končetinami

Epilepsie a spánkové poruchy

Ventilační poruchy vázané na spánek

Syndrom změny časových pásem (jet lag syndrom)

Nespavost

Chronická nespavost

Poruchy spánku u psychických poruch

Kognitivně behaviorální terapie nespavosti

Farmakologická léčba chronických poruch spánku

Závěr

4.12. Poruchy příjmu potravy (Hana Papežová)

Úvod

Epidemiologie

Etiopatogeneze

Průběh a prognóza

Diagnóza

Diferenciální diagnóza

Zásady vyšetření

Léčba

Farmakoterapie

Závěr

4.13. Neurastenie, chronický únavový syndrom a fibromyalgie (Ján Praško)

Úvod

Neurastenie

Chronický únavový syndrom

Fibromyalgie

Spojení chronického únavového syndromu a fibromyalgie s psychickými poruchami

4.14. Poruchy osobnosti (Ján Praško)

Specifické poruchy osobnosti

Jednotlivé specifické poruchy osobnosti

Zásady léčby u poruch osobnosti

5. NEODKLADNÉ PSYCHIATRICKÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ

5.1. Neklidný a agresivní pacient (Pavel Mohr)

Akutní neklid a agitovanost

Zvládání akutního neklidu a agitovanosti

5.2. Delirující pacient (Dagmar Seifertová, Ján Praško)

Úvod

Epidemiologie

Etiopatogeneze

Rizikové faktory

Příčiny deliria

Klinický obraz

Komplikace deliria

Diagnostika

Diferenciální diagnóza

Vyšetření

Zásady léčby

Prevence deliria

Závěr

5.3. Suicidální pacient (Ján Praško)

Úvod

Epidemiologie

Tělesné onemocnění a riziko suicidia

Psychické poruchy a riziko suicidia

Závěr

5.4. Umírající pacient (Ján Praško, Jiří Horáček)

Úvod

Umírání v Čechách

Definice tzv. »dobré smrti«?

Role psychiatrického konziliáře

Faktory ovlivňující adaptaci na terminální nemoc a smrt

Suicidium a terminálně nemocní

Zvládání bolesti u terminálně nemocných

Závěr

6. LÉČBA PSYCHICKÝCH PORUCH U SOMATICKY NEMOCNÝCH

6.1. Farmakoterapie (Martin Anders, Pavel Mohr)

Úvod

Principy farmakoterapie depresivních stavů, úzkostných stavů a nespavosti u tělesně nemocných

Antidepresiva

Anxiolytika

Hypnotika

Principy farmakoterapie psychotických stavů u tělesně nemocných

Antipsychotika

6.2. Podpůrná psychoterapie (Ján Praško, Katarína Adamcová, Jana Vyskočilová)

Úvod

Vymezení podpůrné psychoterapie

Stadia léčebného procesu v podpůrné psychoterapii

Podpůrná psychoterapie ve specifických problémových oblastech

Závěr

6.3. Dynamická psychoterapie v konziliární psychiatrii (Erik Herman, Ján Praško)

Úvod

Patologické reakce

Depresivní reakce

Závislá a úzkostná reakce

Reakce na traumatické zážitky

Pasivně agresivní reakce

Reakce pacientů s narcistickou osobnostní strukturou

Reakce emočně nestabilních (hraničních) pacientů

Terapeutický přístup u somatických nemocí nebo operací

Závěr

6.4. Kognitivně behaviorální terapie, její použití v konziliární psychiatrii u somaticky nemocných (Ján Praško, Miloš Šlepecký, Petr Možný, Jana Vyskočilová, Silvia Papalová)

Úvod

Konceptualizace případu

Aplikace kognitivně behaviorální terapie u vybraných psychických poruch

Specifické aplikace KBT v somatické medicíně

Závěr

6.5. Relaxace a biofeedback (Ján Praško, Miloš Šlepecký, Jana Kopřivová, Silvia Papalová, Michal Raszka)

Úvod

Relaxační přístupy

Östova progresivní relaxace

Biofeedback

Neurofeedback

Hypnóza

Závěr

7. PSYCHICKÉ PORUCHY A JEDNOTLIVÉ SOMATICKÉ OBORY

7.1. Diagnostika a léčba psychických poruch v interní medicíně (Martin Anders, Eva Kitzlerová, Ivo Jokl)

1. Diagnostika a léčba psychických poruch v kardiologii (Martin Anders, Eva Kitzlerová, Ivo Jokl)

Úvod

Kardiovaskulární onemocnění a depresivní poruchy

Kardiovaskulární onemocnění a úzkostné poruchy

Nežádoucí účinky kardiologických léčiv

Závěr

Komentář kardiologa (Ivo Jokl)

2. Diagnostika a léčba psychických poruch v gastroenterologii (Martin Anders)

Úvod

Vředová choroba gastroduodenální

Zánětlivá střevní onemocnění

Funkční gastrointestinální poruchy

Jaterní onemocnění

Farmakologická léčba

Závěr

7.2. Diagnostika a léčba psychických poruch v somatické intenzivní péči (Dagmar Seifertová, Tibor Mikloš, Eva Kotrlíková)

Úvod

Úzkost

Deprese

Suicidální pacient

Zmatenost

Psychózy

Poruchy osobnosti

Pacienti s alkoholovou a jinou závislostí

Život ohrožující stavy u psychiatrických pacientů

Další problémy jednotek intenzivní péče

Závěr

7.3. Diagnostika a léčba psychických poruch v chirurgických oborech (Martin Černý, Erik Herman, František Chaloupka)

Úvod

Psychiatrická onemocnění v předoperačním období

Psychiatrická onemocnění u chirurgických pacientů

Psychiatrická onemocnění v pooperačním období

Konziliární psychiatrie ve specializovaných chirurgických oborech

Závěr

Komentář chirurga (František Chaloupka)

7.4. Diagnostika a léčba psychických poruch v geriatrii (Eva Topinková, Roman Jirák, Dagmar Seifertová, Ján Praško)

Úvod

Demografické stárnutí a epidemiologie psychických poruch ve vyšším věku

Psychiatrické vyšetření

Psychické poruchy v geriatrii

Léčba ve stáří

7.5. Diagnostika a léčba psychických poruch u přenosných onemocnění (Dagmar Seifertová, Ladislav Machala)

Úvod

Ložiskové infekce

Bakteriální infekce

Spirochetální onemocnění

Virové infekce

Parazitární infekce

Mykotické infekce

Prionová onemocnění

Neuropsychiatrické nežádoucí účinky léků užívaných v terapii infekčních nemocí

Závěr

7.6. Diagnostika a léčba psychických poruch u transplantací (Erik Herman, Martin Černý)

Úvod

Psychické poruchy u kandidátů pro transplantaci

Neuropsychiatrické problémy v pooperačním období

Závěr

7.7. Diagnostika a léčba psychických poruch v gynekologii, při těhotenství a laktaci (Dagmar Seifertová, Pavel Čepický, Věra Strunzová, Ján Praško)

1. Diagnostika a léčba psychických poruch v gynekologii (Dagmar Seifertová, Pavel Čepický, Ján Praško)

Psychické problémy gynekologii

Nálada a hormony

2. Diagnostika a léčba psychických poruch při těhotenství a laktaci (Věra Strunzová, Dagmar Seifertová, Pavel Čepický, Ján Praško)

Těhotenství a laktace

Závěr

7.8. Diagnostika a léčba psychických poruch v neurologii (Erik Herman, Jiří Hovorka)

Úvod

Cévní mozkové příhody (CMP)

Mozkové nádory

Mozková traumata

Parkinsonova nemoc

Huntingtonova nemoc, Huntingtonova chorea

Roztroušená skleróza

Lymeská borrelióza

Demence

Epilepsie

Psychogenní neepileptické záchvaty

Závěr

Komentář neurologa (Jiří Hovorka)

7.9. Diagnostika a léčba psychických poruch v dermatologii (Ján Praško, Růžena Pánková)

Úvod

Vztah kožních onemocnění, psychosociálních faktorů a psychických poruch

Klasifikace

Psychické faktory ovlivňující somatické onemocnění

Somatoformní poruchy

Porucha s bludy, somatický typ

Poruchy kontroly impulsů

Předstírané (faktitivní) poruchy

Melanom

Komplikace léčby kortikosteroidy

Psychofarmaka a nežádoucí kožní účinky

Komentář dermatovenerologa (Růžena Pánková)

7.10. Diagnostika a léčba psychických poruch v plicním lékařství (Pavel Mohr)

Úvod

Asthma bronchiale

Cystická fibróza

Chronická obstrukční plicní nemoc

Sarkoidóza

Plicní fibróza

Tuberkulóza

Hyperventilace

Dysfunkce hlasivek

Karcinom plic

Transplantace plic

Ukončení umělé respirace

Psychofarmakologie respiračních chorob

7.11. Diagnostika a léčba psychických chorob v endokrinologii (Ivan Tůma, Jan Čáp)

Úvod

Diabetes mellitus

Poruchy funkce štítné žlázy a příštítných tělísek

Poruchy funkce nadledvin

Poruchy funkce hypotalamu a hypofýzy

Poruchy sekrece pohlavních hormonů

Komentář endokrinologa (Jan Čáp)

7.12. Psychické poruchy v nefrologii a urologii (Pavel Doubek, Dagmar Seifertová)

Úvod

Depresivní epizoda a depresivní reakce

Úzkostné poruch

Delirium

Akutní selhání ledvin

Chronické renální selhání

Uremická encefalopatie

Inkontinence moči

Erektilní dysfunkce

Poruchy pohlavní identity

Ostatní sexuální poruchy

Prostatektomie

Intersticiální cystitida

7.13. Diagnostika a léčba psychických poruch v onkologii (Ján Praško, Rostislav Vyzula)

Úvod

Psychologické faktory ovlivňující riziko onkologické nemoci a její progrese

Psychologické reakce na nádorové onemocnění

Psychoterapeutické intervence u pacientů s nádorovým onemocněním

Psychické poruchy u onkologických pacientů

Psychické komplikace protinádorové léčby

Biopsychosociální proměnné spojené se specifickými oblastmi

Rodina pacienta

Alternativní léčba

Zdravotnický personál na onkologii

Komentář onkologa (Rostislav Vyzula)

7.14. Diagnostika a léčba psychických poruch v hematologii (Ján Praško, Jana Marková)

Úvod

Psychologické reakce na diagnózu závažného onemocnění

Psychické poruchy u hematologických pacientů

Psychické komplikace protinádorové léčby

Biopsychosociální proměnné spojené se specifickými hematologickými chorobami a jejich léčbou

Hematologické nežádoucí účinky psychotropní medikace

Komentář hematologa (Jana Marková)

7.15. Diagnostika a léčba psychických poruch v klinické imunologii (Jiří Horáček)

Úvod

Základní imunologické pojmy a mechanismy imunitních reakcí

Psychiatrické komplikace imunodeficitu

Psychiatrické komplikace hypersenzitivity

Autoimunitní onemocnění

Shrnutí role psychiatrického konziliáře u nemocných s poruchami imunity

7.16. Diagnostika a léčba psychických poruch při chronické bolesti (Ján Praško)

Úvod

Překážky, které brání přiměřené léčbě bolesti

Bolest a její charakteristiky

Patogeneze bolesti

Etiologie bolesti

Hodnocení bolesti

Léčba bolesti

Závěr

7.17. Diagnostika a léčba psychických poruch v rehabilitaci (Dagmar Seifertová, Martin Petrovský)

Úvod

Deprese

Poruchy chování

Úzkost

Závislosti na alkoholu a jiných drogách

Jiné problémy

Problémy pečujících osob

Nejzávažnější poruchy

Závěr

Literatura

Zkratky

Rejstřík