Likvidace podniku

162 Kč
Likvidace podniku
Autor: 
Pelikán Václav
Podnázev: 
7. aktualizované a doplněné vydání
ISBN: 
978-80-247-3338-8
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 185 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
112

Nové, aktualizované a doplněné vydání praktické, výstižné a srozumitelné příručky je určeno především likvidátorům, podnikatelům, manažerům a studentům. Je aktualizováno s ohledem na platné zákony a zkušenosti s uplatňováním zákona o insolvenci, rozšířena je kapitola o soudních likvidacích, jsou aktualizovány doporučené postupy likvidace a také vzory podání.

Kniha zkušeného autora, likvidátora a lektora kurzů likvidátorů je jednou z mála ucelených publikací na toto téma na českém trhu. Seznámíte se s podstatou a formami likvidace, se způsoby prodeje majetku i s likvidací pohledávek. Poznáte průběh likvidace od jejího zahájení přes předání podniku likvidátorovi, sestavení úvodní rozvahy a projektu likvidace, vytvoření likvidačního týmu, řešení pracovněprávních vztahů, prodej majetku, splácení úvěrů a ostatních závazků až po ukončení likvidace a výmaz subjektu z obchodního rejstříku. Autor se věnuje také organizaci průběhu likvidace a archivaci písemností.

OBSAH

O AUTOROVI 9
1.ÚVOD 10
2. PRÁVNÍ VYMEZENÍ PROCESU LIKVIDACE 14
2.1 Likvidace 14
2.2 Postavení a povinnosti likvidátora 18
2.2.1 Jmenování likvidátora 18
2.2.2 Povinnosti likvidátora 19
2.2.3 Trestněprávní odpovědnost likvidátora 21
2.3 Likvidátor a insolvenční řízení 25
3. ZAHÁJENÍ LIKVIDACE 28
3.1 Rozhodnutí o likvidaci 28
3.2 Jmenování likvidátora 28
3.3 Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku 29
3.4 Specifika likvidace z rozhodnutí soudu 30
4. PŘEDÁNÍ PODNIKU LIKVIDÁTOROVI 33
4.1 Skladba předávacího protokolu 33
4.2 Účetní závěrka a její audit 34
4.3 Kontrola finančních vztahů se státem, sociálním a zdravotním pojištěním 35
4.4 Doporučené postupy při popisu aktiv 36
4.4.1 Dlouhodobý majetek - výběr 36
4.4.2 Zásoby 40
4.4.3 Krátkodobý majetek 41
4.4.4 Pohledávky 41
4.4.5 Ostatní majetek (aktiva) nezahrnutý v účetnictví 42
4.5 Účetní pasiva a ostatní závazky 42
4.6 Pracovněprávní agenda 44
4.7 Další důležité části předávacího protokolu 44
5. ÚVODNÍ ROZVAHA A PROJEKT LIKVIDACE 45
5.1 Zahajovací likvidační účetní rozvaha 45
5.2 Reálné ocenění aktiv 45
5.3 Plán postupu likvidace 47
5.4 Rozpočet příjmů a výdajů 48
6. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ OTÁZKY 54
6.1 Vytvoření likvidačního týmu 54
6.2 Řešení pracovněprávních vztahů se zaměstnanci 55
6.3 Plán propouštění zaměstnanců 56
7. DALŠÍ ÚKONY NA POČÁTKU LIKVIDACE 58
7.1 Oznámení o likvidaci podniku 58
7.2 Úpravy styku s bankou 59
7.3 Úpravy vnitropodnikových norem 60
7.4 Zrušení či úpravy existujících smluv 61
8. EKOLOGICKÉ ZÁVAZKY A POSTUP JEJICH ODSTRANĚNÍ 62
9. ARCHIVACE PÍSEMNOSTÍ 64
10. FORMY LIKVIDACE MAJETKU 68
10.1 Strategie postupu zpeněžení majetku 68
10.2 Přehled způsobů prodeje 70
10.2.1 Veřejná dražba 70
10.2.2 Veřejná soutěž 71
10.2.3 Výzva k podávání návrhů na uzavření smlouvy 72
10.2.4 Přímý prodej 73
10.3 Předání majetku podléhajícího restituci 74
10.4 Likvidace pohledávek 74
10.4.1 Výchozí stav 74
10.4.2 Struktura pohledávkového portfolia 75
10.4.3 Varianty řešení 77
10.4.4 Doporučený postup likvidace pohledávek 79
10.5 Likvidace nehmotných práv a závazků 79
11. ORGANIZACE PRŮBĚHU LIKVIDACE 81
11.1 Průběžné zprávy o postupu likvidace 81
11.2 Zpřesnění harmonogramu a rozpočtu likvidace 81
11.3 Postup splácení závazků 82
11.4 Rozdělení likvidačního zůstatku 83
12. UKONČENÍ LIKVIDACE 85
12.1 Konečná zpráva o likvidaci 87
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 88
PŘÍLOHY - VZORY 89
Rozhodnutí o likvidaci 90
Protokol o předání společnosti likvidátorovi - osnova 91
Dohoda o pracovní činnosti uzavřená dle zákoníku práce 93
Oznámení o likvidaci společnosti 95
Oznámení likvidace finančnímu úřadu 96
Oznámení o vstupu do likvidace v Obchodním věstníku 97
Protokol o fyzickém předání nemovitosti 98
Zápis o stavebně-technickém stavu objektu 99
Ukončení odběru vody, energie, plynu 100
Smlouva o postoupení pohledávek 101
Zpráva o průběhu likvidace - osnova 103
Konečná zpráva o likvidaci - osnova 104
Návrh dlužníka na zahájení insolvenčního řízení 105
Přihláška pohledávky do likvidace 109
Žádost o souhlas správce daně s ukončením činnosti 110