Mononeuropatie

450 Kč
Mononeuropatie
Autor: 
Ehler Edvard
Autor: 
Ambler Zdeněk
ISBN: 
8072621254
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 490 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Edice: 
Trendy soudobé neurologie a neurochirurgie; svazek 3
Rok vydání: 
2002
Počet stran: 
176
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzent

doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.

IPVZ Praha, Neurologická klinika

Z úvodu:

Problematika mononeuropatií je společným zájmem mnoha oborů medicíny a z pohledu komplexní diagnostiky, léčby (medikamentózní i chirurgické) a následné rehabilitace vyžaduje interdisciplinární přístup. I když se mononeuropatiemi nejvíce zabývají neurologové, je překvapující, kolik lékařů jiných oborů (praktičtí lékaři, ortopedi, neurochirurgové, traumatologové, rehabilitační lékaři) se alespoň po určitou dobu snaží tyto nemocné diagnostikovat a léčit.

Při setkání s konkrétním klinickým případem mononeuropatie však lékař brzy zjistí, že se ke stanovení diagnózy (která má určitou lokalizační a funkční úroveň) i léčebného plánu nezbytně potřebuje další znalosti. Potřebné informace o anatomii, fyziologii, klinickém vyšetření, pomocných vyšetřovacích metodách (včetně elektrofyziologických a zobrazovacích), o léčbě (včetně operační), rehabilitaci a prognóze jsou k dispozici v různých učebnicích a speciálních monografiích těchto mnoha medicínských oborů. V české odborné literatuře však dosud neexistuje dostatečně rozsáhlá publikace, která by zachytila alespoň základní body celé problematiky mononeuropatií. A pávě potřeba komplexního mnohaúrovňového pohledu na mononeuropatie byla podnětem k napsání této monografie. Je určena širší lékařské veřejnosti, tedy nejen neurologům či elektromyografistům, ale také chirurgům, rehabilitačním lékařům, praktickým lékařům a dalším zájemcům.

Aktuálnost monografie je podmíněna jak komplexním pojetím celého problému mononeuropatií v rovině praktické i teoretické, tak i prudkým rozvojem poznatků zvláště v diagnostickém a léčebném přístupu. V průběhu poslední dekády došlo k novým objevům a již i praktickému využití, a to zejména ve zobrazovacích metodikách (MR až MR-neurografie, CT), genetická diagnostika (např. hereditární neuropatie s tendencí k tlakovým obrnám, hereditární neuralgická amyotrofie) i chirurgické přístupy (např. endoskopické operace úžinových syndromů).

Obsah:

Úvod

1. Mononeuropatie - obecný přehled

1.1. Základní informace

1.2. Patofyziologie vzniku a rozvoje mononeuropatií

1.3. Výskyt mononeuropatií

1.4. Anamnestické údaje

1.5. Klinické vyšetření

1.6. Elektrofyziologická diagnostika - indikace a možnosti

1.7. Zobrazovací metody v diagnostice mononeuropatií

2. Jednotlivé mononeuropatie

2.1. Nervus dorsalis scapulae

2.2. Nervus thoracicus longus

2.3. Nervus suprascapularis

2.4. Nervus subscapularis

2.5. Nervus thoracodorsalis

2.6. Nervi pectorales mediales et laterales

2.7. Nervus axillaris

2.8. Nervus musculocutaneus

2.9. Nervus radialis

2.10. Nervus medianus

2.11. Nervus ulnaris

2.12. Nervus cutaneus antebrachii medialis

2.13. Nervi intercostales

2.14. Nervi spinales thoracici - rami dorsales

2.15. Nervi clunium craniales

2.16. Nervus iliohypogastricus

2.17. Nervus ilioinguinalis

2.18. Nervus genitofemoralis

2.19. Nervus cutaneus femoris lateralis

2.20. Nervus cutaneus femoris posterior

2.21. Nervus femoralis

2.22. Nervus obturatorius

2.23. Nervus gluteus superior

2.24. Nervus gluteus inferior

2.25. Nervus ischiadicus

2.26. Nervus tibialis

2.27. Nervus peroneus

2.28. Nervus suralis

2.29. Nervus pudendalis

3. Neuralgická amyotrofie (Zdeněk Ambler)

3.1. Sporadická forma neuralgické amyotrofie

3.2. Hereditární neuralgická amyotrofie

4. Hereditární neuropatie s tendencí k tlakovým obrnám

5. Mononeuropatie u metabolických a endokrinních nemocí

5.1. Diabetes mellitus

5.2. Hypothyreóza

5.3. Hyperthyreóza

5.4. Akromegalie

Seznam zkratek