C. H. Beck

Nakladatelství C. H. Beck nabízí kompletní program odborných publikací zaměřených na všechny obory práva, a počínaje rokem 1998 i klíčová díla z oblasti ekonomie.
Součástí edičního programu jsou i tituly obsahující judikaturu obecných soudů a Ústavního soudu.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky

Jakým způsobem je možné zachytit cyklické výkyvy ekonomiky z pohledu jejího výkonu, inflace, dopadů na trh práce a finančních trhů? Jak se rozhodnutí vlády...

14.05.19
Národní účetnictví.Od výroby k bohatství

Národní účetnictví umožňuje číselně popsat cestu od výroby k bohatství – od ukazatele produkce k ukazateli čistého jmění. Podstata základního konceptu...

14.05.19
Kapitoly z moderní ekonomie trhů práce

„Tato monografie představuje v českém prostředí jedinečnou odbornou publikaci. Fundované teoretické základy ekonomie trhů práce vystavěné na principech...

14.05.19
Medicínské právo. 2. vydání

Učebnice medicínského práva podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních...

14.05.19
Správní právo. Obecná část

Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách...

14.05.19
Základy kriminologie a trestní politiky

Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu čtenářů kriminologické poznatky o kriminalitě, jejích tradičních i zcela nových...

14.05.19
WTO a právo mezinárodního obchodu

Účelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace...

14.05.19
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí...

14.05.19
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad...

14.05.19
Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice...

14.05.19
Daňové řízení

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl...

10.05.19
Hospodaření a nakládání se státním majetkem

Autoři se zaměřují na hospodaření a nakládání s majetkem státu v tom nejširším smyslu platné právní úpravy. Jedná se o první publikaci po zásadní a rozsáhlé...

10.05.19
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 85 (vč. CD)

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace...

10.05.19
Řízení v prvním stupni

Kniha přináší výklad základních pravidel, kterými se řídí civilní řízení před soudem prvního stupně. Konkrétně rozebírá, jak má účastník postupovat, aby...

10.05.19
Zákon o obecní policii

Komentář k zákonu o obecní policii vychází ve druhém vydání. Reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona....

10.05.19
Zákon o státním občanství

Právní úprava státního občanství České republiky, jeho nabývání a pozbývání, jeho prokazování a dalších souvisejících otázek prošla k počátku roku 2014...

10.05.19
Zákon o obcích

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo...

10.05.19
Realitní právo

Publikace je zcela ojedinělým počinem nejen na poli „realitního“ práva, ale rovněž svým záměrem a rozsahem. Vzala si totiž za cíl zmapovat nemovitosti a...

27.11.18
Věcná práva

Učebnice navazuje na úspěšnou učebnici rodinného práva z Nakladatelství C. H. Beck. Poskytuje celkový pohled a orientaci v problematice věcných práv a...

27.11.18
Makroekonomie, 3. vydání

Makroekonomie je obtížná disciplína. Zachycuje a spojuje velký počet ekonomických vztahů, které nelze pochopit bez použití poměrně abstraktních teoretických...

27.11.18
GDPR v kostce

Praktický průvodce světem nejdiskutovanějšího evropského předpisu pomáhá prostřednictvím srozumitelného návodu zajistit soulad s požadavky obecného nařízení...

27.11.18
Insolvenční zákon, komentář

Publikace navazuje na předchozí vydání, které se zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné...

27.11.18
Stavební zákon. Komentář

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje...

27.11.18
Smlouva o dílo

Publikace se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících institutů (prodlení, odstoupení od smlouvy apod.)....

27.11.18
Politika a politický marketing

V klasickém pojetí je politický marketing součástí politického managementu. Politický marketing obvykle používá klasický marketingový mode 4P, který...

04.05.18
Ekonomie, 6. vydání

Tato dnes již velmi populární a úspěšná česká učebnice byla poprvé vydána v roce 1999. Kniha obsahuje základní kurz ekonomie, určený zejména pro bakalářský...

17.04.18
Dědické právo v praxi

* publikace přibližuje novou úpravu dědického práva z pohledu práva hmotného i procesního
* zdůrazňuje praktickou stránku řešení nových problémů,...

17.04.18
Compliance v podnikové praxi

Pojem compliance se v poslední době pevně ukotvil v českém právním prostředí. Obchodní korporace se musejí vyrovnat s neustále rostoucím množstvím právních...

17.04.18
Pracovní právo pro praxi

Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a...

17.04.18
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult

Šesté vydání publikace „Základy práva pro posluchače neprávnických fakult a škol“ poskytuje ucelený pohled na české právo v kontextu s evropským (unijním)...

17.04.18
Z právníkova zápisníku aneb Já neříkám tak ani tak

Nová knížka profesora Petra Hajna, označovaného za legendu obchodního práva i autora, který rozumí různým projevům lidského chování. Ve svém současném...

13.04.18
Občanský zákoník. Komentář

První komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3000 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře....

13.04.18
Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů.
- Obsahuje více než 200 vzorů k novému...

13.04.18
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

Přibližně po deseti letech dochází k zásadní změně v oblasti práva veřejných zakázek. Dvacetkrát novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb. nahrazuje zákon. č. 134/...

13.04.18
Zákoník práce. Komentář. 2. vydání

Publikace přináší důkladný, systematický a přehledný výklad základních principů, institutů a jednotlivých ustanovení zákoníku práce. Autoři při zpracování...

13.04.18
Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720)

Právní úprava dědění obsažená v části třetí, hlavě třetí občanského zákoníku stojí na základech vytvořených úpravami předchozích občanských zákoníků...

13.04.18
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054)

Nový občanský zákoník překonává dvojkolejnost úpravy občanskoprávních a obchodněprávních závazků.

* Dispozitivní úprava výrazně posiluje autonomii...

10.04.18
Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474)

Nový občanský zákoník, který začne platit již za několik málo měsíců, přináší do našeho práva řadu převratných novinek včetně zcela nových institutů....

10.04.18
Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975)

Znovuzačleněním rodinného práva do občanského zákoníku doznala úprava základních statusových, osobních a majetkových poměrů v manželství a rodině nové...

10.04.18
Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013....

10.04.18
Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona,...

06.04.18
Exekuční řád, 4. vydání

Čtvrté vydání komentáře reaguje na změny, které v exekučním právu nastaly v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dvěma významnými novelami exekučního...

06.04.18
Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva

Publikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Autoři komentáře zhodnotili dosavadní...

06.04.18
Zákon o zvláštních řízeních soudních

* První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu.
* Komentář poskytuje výklad norem upravujících konkrétní zvláštní řízení v kontextu nové...

06.04.18
Autorský zákon. Komentář, 5. vydání

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a...

03.04.18
Katastrální zákon. Komentář

Nový katastrální zákon významným způsobem mění definice nemovité věci přijetím zásady superficies solo cedit, podle které je stavba zpravidla součástí...

03.04.18
Zákon o kontrole. Komentář

Cílem komentáře je usnadnit odborné i laické veřejnosti orientaci v kontrolním řádu. Komentář popisuje jeho obecná ustanovení, úkony předcházející kontrole...

03.04.18
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Komentář

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů...

03.04.18
Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Publikace je komplexním výkladem civilního práva procesního. Její první díl se v úvodu zabývá instituty, které jsou společné jak spornému řízení, tak tzv....

03.04.18
Obchodní společnosti a družstva

Učebnice navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je ucelenou učebnicí věnovanou obchodním korporacím.
* Reaguje na rekodifikaci...

03.04.18