Leges

Nakladatelství se specializuje na právnickou a ekonomickou literaturu: komentáře, praktické příručky a učebnice pro vysoké školy. Knihy jsou uspořádány podle rozsahu a způsobu zpracování do pěti edic s příznačnými názvy: Komentátor, Glosátor, Student, Praktik a Teoretik.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Právo komplementární a alternativní medicíny

Kniha je první českou monografií zabývající se právem komplementární a alternativní medicíny na pomezí práva, sociomedicíny a filozofie zdraví.

...

19.06.20
Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice

Trest odnětí svobody představuje univerzální a zároveň nejpřísnější z trestních sankcí, které se v podmínkách demokratických právních států ukládají...

19.06.20
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, Praktická příručka

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi...

19.06.20
Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Publikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akcese),...

19.06.20
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a...

04.02.20
Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích

Publikace se zabývá aktuálním tématem ochrany osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Rychlý rozvoj informačních technologií a související...

04.02.20
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zákon o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu...

04.02.20
Zákon o obcích (obecní zřízení)

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na...

13.12.19
Tajemství v českém právním řádu

S tajemstvím v právním smyslu se v běžném životě setkáváme až překvapivě často. Tato jedinečná publikace představuje právní úpravu institutu tajemství v...

13.12.19
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují...

13.12.19
Správní právo procesní

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část.

Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace...

13.12.19
Praktikum z římského práva 3. rozšířené vydání

Praktikum je neocenitelnou studijní pomůckou pro přípravu a práci na seminářích z římského práva.

Obsahuje čtrnáct kapitol, které se věnují...

13.12.19
Lidská důstojnost

Lidská důstojnost je hodnotou mnoha tváří vystupující na povrch v takřka neomezeném počtu různorodých situací počínaje obyčejnou pomluvou a konče umučením...

13.12.19
English for Administrative Law

Anotace:

Učebnice je zaměřena na problematiku veřejné správy z pohledu uživatele anglického jazyka. Poskytuje studentům základy odborné angličtiny ve...

13.12.19
Nestátní neziskové organizace

Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné...

13.12.19
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní...

15.11.19
Správní řád s poznámkami a judikaturou

Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č....

10.09.19
Právnická osoba jako pachatel trestného činu

Od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob uplynulo již více než 7 let, přesto však současná právní úprava stále nabízí mnoho klíčových...

21.06.19
Dítě v rodičovském konfliktu

Rozchod rodičů je pro každé dítě velkou zátěží. Mnohem více však dítěti ubližují následné konfliktní vztahy mezi rodiči. Někteří rodiče si neuvědomují nebo...

21.06.19
Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu

Tento rozsáhlý slovník s více než 20 tisíci českých termínů s příslušnými německými ekvivalenty, zaměřený na českou veřejnou správu, se snaží zaplnit...

19.03.19
Výživné

Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního.

Čtenář se nejprve seznámí obecně s...

19.03.19
Řízení o zaplacení směnečného nároku

Směnky jsou hojně využívaným cenným papírem, proto je vedeno mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují významná...

19.03.19
Ústavní stížnost

Kniha se zabývá jednou z nejvýznamnějších a nejfrekventovanějších částí ústavního práva procesního, a to řízením o ústavní stížnosti před Ústavním soudem....

04.12.18
Deutsch im EU-Recht Themen und Sprache

Nová učebnice je určena zejména studentům práva, aplikované lingvistiky, právníkům, tlumočníkům a překladatelům.

Jednotlivé kapitoly ve stručnosti...

04.12.18
Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního.

Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně,...

04.12.18
Sbírka klauzurních prací z pracovního práva

Publikace obsahuje soubor klauzurních prací, které byly zadány na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci předmětu pracovního práva.

...
04.12.18
Obchodní podmínky ve vztazích B2C

Zpravidla každý e-shop, každá pojistná smlouva nebo smlouva o poskytování telekomunikačních služeb a řada dalších smluv, které jako spotřebitelé uzavíráme,...

04.12.18
Právo přírodního léčitelství

Kniha představuje první českou monografii zabývající se právem přírodního léčitelství na pomezí práva, sociomedicíny, filozofie zdraví a náboženství....

04.12.18
Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy...

26.10.18
Účetnictví pojišťoven Kapitoly z historie účetního práva

Předkládaná publikace je průvodcem v účetním právu pro pojišťovny.

V jednotlivých kapitolách se čtenář postupně seznámí v rozvaze s aktivy jako...

25.09.18
Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik.

Autoři popisují a porovnávají českou i unijní...

22.05.18
Pojišťovací právo - 2. přepracované vydání

Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu...

22.05.18
Daně v Evropské unii - 7. aktualizované a přepracované vydání

Publikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými...

22.05.18
Insolvenční zákon - 3. aktualizované vydání podle stavu právní úpravy k 1. 1. 2018

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb.

Všechna...

22.05.18
Zákon o pozemních komunikacích

Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3...

20.03.18
Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné...

20.03.18
Správní trestání

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale...

20.03.18
Směnka v soudním řízení

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení...

06.03.18
Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke...

06.03.18
Praktikum civilního procesu - 2. část

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke...

06.03.18
Praktikum civilního procesu 1. část

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke...

06.03.18
IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP

Jak již z názvu vyplývá, IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) se zabývají především výstupem, nikoli účetním postupem. Podobně ani US GAAP (...

05.12.17
Oceňování nemovitostí v praxi

Publikace je praktickou aplikací obecné teorie oceňování nemovitostí. Obsahově navazuje na knihu Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, Leges...

05.12.17
Investiční služby v právní teorii a praxi

Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování.

Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor...

05.12.17
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který přináší do českého právního řádu...

21.11.17
Zákon o silničním provozu

Publikace přináší nově pojatý výklad zákona o silničním provozu v aktuálním znění, založený především na dosavadních praktických zkušenostech autorky a na...

21.11.17
Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou

Publikace přináší podrobný a srozumitelný výklad všech ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, založený na praktických i pedagogických...

21.11.17
Zákon o pozemních komunikacích

Nové vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 5....

21.11.17
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami

Příručka nabízí na 250 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů. Obsahově pokrývá celé soukromé právo včetně práva rodinného a dědického, dále...

07.11.17
Daňový řád s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou

Publikace přináší ucelený výklad jednotlivých ustanovení nové právní úpravy s důrazem na jejich praktické uplatnění. Autorky upozorňují na zcela novou...

31.10.17