Linde

Nakladatelství LINDE PRAHA, a. s. působí úspěšně na českém knižním trhu již 18 let. Za tuto dobu vzrostl počet vydávaných publikací na úctyhodných 50–60 titulů ročně, z nichž velké množství se dočkalo druhého a dalších vydání.
Naše publikace obdržely několik ocenění, např. Zlatou pečeť pro Katastr nemovitostí po novele na 10. Mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 1999 a Věcná břemena od A do Z na témže veletrhu v roce 2002. V roce 2004 obdržel Autorskou cenu Společnosti Karlovarské právnické dny v soutěži o nejlepší právnickou publikaci za rok 2003 Občanský zákoník - Komentář - 2. vydání od kolektivu autorů na čele s dr. Milanem Holubem a o rok později získala tutéž cenu publikace Ochrana osobnosti podle občanského práva - 4. vydání od autorského kolektivu Švestka, Knap, Jehlička, Plecitý.

Mezi naše nejvýznamnější nakladatelské počiny patří vydání Slovníku českého práva a Velké ekonomické encyklopedie, Občanský zákoník – Velký akademický komentář, který dostal v roce 2009 Autorskou cenu Společnosti Karlovarské právnické dny v soutěži o nejlepší právnickou publikaci za ro 2008.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Nemovitosti. Oceňování a právní vztahy

Čtvrté vydání praktické komplexní příručky bylo doplněno a aktualizováno k 1. 6. 2007. Došlo totiž k řadě změn jak v předpisech týkajících se právních...

23.01.16
Princip znečišťovatel platí z právního pohledu

Monografie pojednává o vývoji, postavení a aplikaci principu „znečišťovatel platí“ v právu životního prostředí a v souvisejících právních oblastech -...

06.08.14
Londýn. Průvodce: Inspirace na cesty 03.04.14
Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

S účinností od 1. 1. 2013 byl novelizován zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Tato novelizace nově zavádí okruh subjektů, které mají povinnost...

11.11.13
Vstup cizince na území státu

Publikace se zabývá obecně rozšířenou tezí tvrdící, že stát má v rámci výkonu své územní suverenity absolutní volnost v otázkách rozhodování o vstupu...

11.11.13
SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA VE VEŘEJNÉM A SOUKROMÉM SEKTORU - Praktická příručka pro správu dokumentů

Předmětem výkladu v této knize je především současná podoba spisové a archivní služby, která s ohledem na postupující digitalizaci státní správy v sobě...

08.11.13
ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 2013/2014

Publikace si klade za cíl vysvětlit srozumitelnou formou základní principy zdanění příjmů fyzických a právnických osob. Zaměřuje se na metodiku stanovení...

08.11.13
Právo sociálního zabezpečení (Linde)

Publikace vznikla jako reakce na potřebu aktuálního výkladu aplikovaného práva sociálního zabezpečení v České republice na základě pedagogické praxe jejich...

08.11.13
PRÁVNÍ JEDNÁNÍ PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012 Sb. - Komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura

Patřím k těm, kdo v roce 2000 začínali spolu s prof. JUDr. Karlem Eliášem připravovat nový kodex soukromého práva. Hlavním důvodem napsání tohoto komentáře...

08.11.13
ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH - Výklad jednotlivých ustanovení včetně jejich návaznosti na české a evropské předpisy

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je součástí výsledků rekodifikačních prací v oblasti...

08.11.13
KLASTROVÉ POLITIKY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST KLASTRŮ A KLASTROVÝCH ORGANIZACÍ

Publikace představuje výsledky několikaletého výzkumu v oblasti klastrových iniciativ, zejména pak klastrových politik, a jejich využití v ekonomickém...

08.11.13
ÚČETNÍ VÝKAZY POD LUPOU - I. Základy účetního výkaznictví

Účetním výkazům a ukazatelům, které jsou jimi prezentovány, by měli – s ohledem na svoji profesi - dostatečně porozumět podnikatelé, vlastníci, potenciální...

08.11.13
SPOLUVLASTNICTVÍ PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012 Sb. - Komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura

Spoluvlastnictví bývalo doslova popelkou mezi právními instituty. Právní úprava v původním občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) kladla důraz zejména na...

08.11.13
ZAKÁZKOVÁ AUTORSKÁ DÍLA

Publikace představuje ojedinělou monografii zpracovanou na téma zakázkových autorských děl. Pojednává o propojenosti na první pohled zdánlivě nesourodé...

13.05.13
KONTROLNÍ ŘÁD, poznámkové vydání zákona s úryvky důvodové zprávy, vzory a vybranou judikaturou

Cílem nového kontrolního řádu je především sjednocení, zpřehlednění a zjednodušení procesu kontroly vykonávané zejména v rámci veřejné správy orgány státní...

13.05.13
Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou

V publikaci najde čtenář obsáhlý komentář ke znění zákona o veřejných zakázkách po tzv. transparentní novele spolu se značným množstvím judikatury. Tzv....

13.05.13
Praktický průvodce mediací

Kniha je věnována alternativním metodám řešení sporů nebo též ADR (z angl. Alternative Dispute Resolution) a jejich využití při řešení netrestních věcí (...

28.03.13
Majetek územních samosprávných celků

Cílem publikace, která navazuje – zvláště strukturou – na dvě úspěšná vydání knihy „Majetek obcí a krajů“, není jen postihnout to nejdůležitější z platné...

28.03.13
Správní řízení v zemích EU - Velká Británie, Francie, Německo a Itálie

Správní právo procesní je v každé zemi ovlivněno historicko-politickým vývojem a je i přes významné nadnárodní tlaky vnímáno jako vnitrostátní záležitost....

17.01.13
Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem

Od předchozího vydání knihy došlo k mnoha významným změnám v oblasti živnostenského podnikání. V roce 2009 až 2011 byly přijaty další novely živnostenského...

07.01.13
PRÁVNÍ ÚKONY § 34 - § 51 občanského zákoníku

Autoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují právní úkony, doplněný vybranou...

14.12.12
Náhradní rodinná péče

Publikace je určena odborníkům z řad sociálních pracovníků a dalších příbuzných oborů, ale i laikům, kterých se náhradní rodinná péče,ať již přímo osobně...

14.12.12
Motivace, produktivita a způsob života

Jednotlivé kapitoly knihy Motivace, produktivita a způsob života postupně uvádějí přehled jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro uchopení a posléze i...

14.12.12
Cizinecké právo, práva a povinnosti cizinců a jejich rodinných příslušníků při vstupu a pobytu na území ČR

Tato kniha je první odbornou publikací přinášející průřez nejrůznějšími právními otázkami, se kterými se cizinci žijící v ČR setkávají ve svém praktickém...

14.12.12
Makroekonomická analýza

Učebnice makroekonomické analýzy má poskytnout studentům ucelený pohled na ekonomický vývoj zemí a prohloubit jejich schopnost odborně posuzovat a hodnotit...

15.11.12
Správní řízení v zemích EU - Rakousko, Polsko, Slovensko a Maďarsko

Správní právo procesní je v každé zemi ovlivněno historicko-politickým vývojem a je i přes významné nadnárodní tlaky vnímáno jako vnitrostátní záležitost....

15.11.12
Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu § 663 - § 719 občanského zákoníku

Autoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují nájemní smlouvu obecně a nájem bytu...

15.11.12
Spoluvlastnictví a společné jmění manželů (§ 136 - § 151 občanského zákoníku)

Autoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují spoluvlastnictví a společné jmění...

24.08.12
Věcná břemena § 151n - § 151r občanského zákoníku – podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury

Autoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují věcná břemena, doplněný vybranou...

15.08.12
Jak na datovou schránku

Praktická příručka je určena pro všechny, kteří se, dobrovolně či nedobrovolně, chystají k užívání datové schránky, ale také pro ty, co již nesměle s DS „...

19.07.12
Zástavní právo

Jedná se podrobný komentář k jednotlivým ustanovením právní úpravy zástavního práva v občanském zákoníku včetně vybrané judikatury publikované ve Sbírce...

19.07.12
Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář

Druhé vydání publikace je doplněno o aktuální poznatky z praxe a judikaturu z let 2010 a 2011.

Autoři jako dlouholetí pracovníci Ministerstva vnitra...

20.02.12
Přestupkové řízení

V příručce je podrobný návod a vysvětlení, jak postupovat v průběhu celého přestupkového řízení. Součástí textu je téměř 200 vzorů potřebných k realizaci...

19.09.11
Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady

Cílem druhého vydání příručky je pojmout ochranu spotřebitele šířeji a komplexněji, než je obvyklé v jednotlivých článcích publikovaných v právnických...

19.09.11
Právní aspekty e-governmentu v ČR

Informace a data se staly v 21. století výnosným obchodním artiklem. Soukromá sféra již dneska disponuje efektivními informačními systémy, které jsou...

19.08.11
Právo na ochranu veřejného zdraví

Monografie je zaměřena na problematiku ochrany veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. V České republice dosud nebyla vydána...

26.07.11
Daňová kontrola z pohledu daňového řádu

Autor publikace "Daňová kontrola z pohledu daňového řádu - pojem, zahájení, průběh a ukončení kontroly, práva a povinnosti daňového subjektu a správce daně...

13.06.11
Korupce a úplatkářství

Korupce je jedním z nejzávažnějších světových problémů současnosti. Tato skutečnost je dána řadou faktorů, mezi jinými i charakterem dnešní doby, jejím...

30.05.11
Příručka pro zprostředkovatele pojištění

Počátek roku 2004 byl před vstupem České republiky do Evropské unie provázen zvýšenou legislativní aktivitou také v oblasti pojistného práva. Od roku 2005...

09.05.11
Obchodní zastoupení v právu ČR

Předkládaná publikace se komplexně zaměřuje na právní úpravu obchodního zastoupení v právním řádu ČR, právní úpravu obchodního zastoupení v právu EU, ve...

03.05.11
Veřejné zakázky ve stavebnictví

Veřejné zakázky na stavební práce se svým způsobem od ostatních veřejných zakázek (na dodávky a na služby) v mnoha směrech odlišují, a to jak svojí...

03.05.11
Kamerové systémy v praxi

Publikace je zaměřena na otázku nasazení kamerových systémů, nikoliv však z pohledu technického, ale právního.

Kamerové systémy, obzvláště kamerové...

03.05.11
Právní úprava domény ".eu"

Tato kniha, která je určena právníkům i široké veřejnosti, popisuje právní úpravu domény „.eu“. V úvodních kapitolách knihy je definován pojem a význam...

03.05.11
Přestupkové právo. Komentář a související předpisy

Odpovědnost za přestupky je důležitým ochranným institutem plnění úkolů státní správy a uzemní samosprávy, jakož i ochrany veřejného pořádku,občanského...

05.04.11
Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech

Potřebujete podat trestní oznámení? Chcete poskytnout záruku za obviněného? Jak uplatnit nárok na bezplatnou obhajobu? Požadujete přibrání tlumočníka,...

05.04.11
Kriminalita policistů České republiky

Autor publikace pracuje řadu let ve specializovaném útvaru pro odhalování trestné činnosti policistů. Trestná činnost policistů patří mezi závažné problémy...

05.04.11
Průmyslové klastry a jejich vznik v regionech

Publikace je výstupem řešení výzkumné úlohy č. 402/09/P009 s názvem „Metodika
identifikace klastrů a průmyslových řetězců v České republice“ podpořené...

20.03.11
Jak vítězit nad riziky

Kniha komplexně rozebírá problematiku managementu v podnikové sféře se zaměřením na management rizik. Přehledně mapuje všechny procesy a faktory, které v...

20.03.11
Civilní právo procesní

Významným impulzem pro aktuální změny civilního procesního práva, které toto vydání učebnice plně zachycuje, bylo přijetí nového občanského zákoníku, zák. č...

20.03.11
Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu

Manažer (velitel), který plánuje a zvládá mimořádné události (krizové situace), již nevystačí v řízení se stejnými nástroji jako v minulosti, neboť musí být...

20.03.11