Wolters Kluwer (ASPI)

Společnost Wolters Kluwers ČR, a. s. je dceřinou společností Wolters Kluwer, která je jedním z předních světových vydavatelů a poskytovatelů informačních produktů a služeb.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny

Kým vším je zástupce ředitele? Je zaměstnancem, vedoucím pracovníkem a zároveň pedagogem. Je zástupcem vrcholového či středního managementu, a přesto nemá...

21.11.17
Zástavní právo v novém občanském zákoníku

Kniha obsahuje podrobný výklad úpravy zástavního práva v novém občanském zákoníku, a to včetně vybrané – nadále použitelné – judikatury. Text publikace je...

21.11.17
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Komentář se zabývá praktickou aplikací a úskalími zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Uspořádání komentáře vychází z...

21.11.17
Zákoník práce - Komentář

Páté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které novela – zákon č. 205/2015 Sb. – přináší.

Tyto změny se...

21.11.17
Zákon o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2002 Sb.)

Zákon o úřednících územních samosprávných celků je důležitým právním předpisem pro kvalitní, nestranný a efektivní výkon veřejné správy orgány územních...

21.11.17
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)

Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou...

21.11.17
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (č. 168/1999 Sb.)

Komentář k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

...

10.11.17
Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o...

10.11.17
Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)

Právní úprava ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je jednou z nejtradičnějších a nejstarších v...

10.11.17
Zákon o místním referendu (č. 22/2004 Sb.)

Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy
při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají...

10.11.17
Zákon o inspekci práce 10.11.17
Zákon o elektronických komunikacích

„Služby elektronických komunikací představují fenomén, jehož společenský význam v posledních dvou dekádách vzrostl natolik, že jde v našich kulturních...

10.11.17
Zákon o dani z nemovitých věcí

Česká daňová správa prochází neustálými změnami. Nejinak tomu je i v případě daně z nemovitých věcí.

Z vlastní daňové praxe je nám dlouhodobě známo,...

10.11.17
Zákon o církvích a náboženských společnostech

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví...

10.11.17
Základy daňové teorie s praktickými příklady

„Z hlediska obsahu kniha pokrývá všechny důležité oblasti daňové teorie – nezbytný stručný přehled historie, daňové pojmy, daňovou incidenci, efektivnost a...

10.11.17
Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

...

07.11.17
Víme o drogách všechno?

Mnoho o nich víme, ale máme ucelenou představu, nebo jen útržky informací? Autorka publikace Víme o drogách všechno? volí přístupnou formu otázek a odpovědí...

07.11.17
Veřejná správa a finance veřejného sektoru

Publikace srozumitelnou formou poskytuje základní, a přitom komplexní informace o veřejné správě. Zabývá se funkcemi a činnostmi veřejné správy, orgány a...

07.11.17
Účetní závěrka

Srozumitelný výklad všech kroků, které je potřeba udělat při sestavování účetní závěrky a souvisejících povinnostech, a to jak podle českých předpisů, tak...

07.11.17
Účetní předpisy pro podnikatele

Komentář obsahuje, stejně jako všechna předchozí vydání, konkrétní účetní souvztažnosti a množství názorných příkladů, upozornění na možné nejednoznačnosti...

07.11.17
Trestní zákoník - komentář I. a II.díl.

Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými...

07.11.17
Teorie práva v příkladech

Již třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšné cvičebnice Teorie práva v příkladech reflektuje nejen rekodifikaci soukromého práva, doplněné a...

07.11.17
Společnost s ručením omezeným

Nová kniha ediční řady Právo prakticky detailně seznamuje čtenáře se společností s ručením omezeným. Moderní formou praktických tabulek a vzorových znění...

07.11.17
Sociální právo České republiky

Podnětem k vytvoření publikace se stala diskuse odborníků z pěti vysokoškolských pracovišť − v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Hradci Králové − na téma...

07.11.17
Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

V ediční řadě Právo prakticky vychází dlouho očekávaná publikace Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Tato kniha je odrazem...

07.11.17
Rozpočtový proces obcí

Hlavním cílem knihy je charakterizovat rozpočtový proces obcí a jeho jednotlivé fáze. Dílčím cílem je zhodnotit, jak stávající pravidla přispívají k...

07.11.17
Přeměny obchodních společností a družstev

Předkládána publikace obsahuje podrobný výklad nového zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a všech navazujících změn...

07.11.17
Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti?

Otázka nezní, zda podporovat inkluzi ve školství, ale jak, domnívá se autorka publikace Monika Tannenbergerová. Jak lze identifikovat prvky, které na půdě...

03.11.17
Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

Další publikace z řady Právo prakticky se věnuje interpretaci norem sousedského práva, tj. souboru specifických právních norem zabývajících se vzájemnou...

03.11.17
Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Monografie „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“ se v devíti kapitolách snaží o trochu jiný pohled na tento u nás jinak tradiční rodinněprávní...

03.11.17
Ohrožený břichomluvec

Naučit se vyslovovat obtížné hlásky a hláskové skupiny je jedna věc, ale upevnit si jejich výslovnost v řeči druhá – a o nic snazší. S vadami řeči se potýká...

03.11.17
Odměna advokáta. Komentář

Tento komentář rozebírající problematiku nákladů v občanském soudním řízení vyplňuje dosavadní mezeru na komentářovém trhu právní literatury. Komplexně...

03.11.17
Občanský zákoník - Komentář - Svazek III

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář...

03.11.17
Občanský soudní řád II. Exekuční řád.

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151).

Svazek obsahuje předpisy k výkonu...

03.11.17
Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru

Pohled na řízení veřejného sektoru se v souvislosti s probíhající reformou veřejných financí významně mění. Zatímco tradičně bylo řízení ekonomických...

03.11.17
Musíš znát... Trestní právo procesní

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury trestního práva procesního za období od ledna 2014 do května 2015....

03.11.17
Místní daně

Publikace je zaměřena na problematiku místních daní – multioborové téma vyžadující kombinaci poznatků z oblasti ekonomie, ze sociologie, do jisté míry i z...

03.11.17
Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika

Slovo „diagnostika“ zní jako odtažitý odborný pojem, vyhrazený pro úzkou skupinu odborníků. Ve skutečnosti se však jedná o činnost, kterou by měl ovládat...

03.11.17
Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky

Nárůst zájmu veřejnosti o profesi mediátora, který můžeme zaznamenat, a rozšiřující se výuka základů mediace na vysokých školách nepochybně svědčí o tom, že...

03.11.17
Judikatura k rekodifikaci - Zánik závazků

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských...

03.11.17
Jazykolamové bajky pro dospělé aneb Nikdy není pozdě hezky vyslovovat

Potřebujete řeč ve své profesi? Prezentujete, moderujete, přednášíte? Sžíváte se s novým chrupem? Nebo vás trápí onemocnění zasahující oblast výslovnosti?...

31.10.17
Jak úspěšně řídit mateřskou školu

Kniha popisuje hlavní zásady řízení mateřské školy a důležité aspekty, které by mohly přispět k její vyšší kvalitě. Do školství proniká konkurenční a tržní...

31.10.17
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví

Právní monografie Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy se čtenářům snaží nabídnout...

31.10.17
E-learning – Učení (se) s digitálními technologiemi

Kniha s online podporou!

Kniha je určena všem čtenářům, kteří se setkávají při učení či výuce s digitálními technologiemi:

studentům...

31.10.17
Ekonomie a ekonomika

Cílem učebnice je podat ucelený výklad ekonomie, pozornost je proto věnována nejdůležitějším otázkám mikroekonomie, makroekonomie a podniku v tržní...

31.10.17
Dějiny ústavního práva

Kniha shrnuje dějiny ústavního práva v českých zemích od jejich počátku v polovině 19. století až do současnosti. Učebnice je přehledně členěná podle...

31.10.17
Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

Publikace se podrobně věnuje institutu darování, který byl dotčen rekodifikací civilního práva. Celkem šestnáct kapitol obsahuje: vývoj institutu od...

31.10.17
Daňová evidence teorie a praxe

Publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob, vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence...

31.10.17
Bezpečný rozvoj regionu

Motivací autorů pro vznik této monografie byla snaha o otevření nového pohledu na vnímání reality, v jehož centru je koncept bezpečného rozvoje regionu, dát...

31.10.17
Bankovní obchody

Kniha Bankovní obchody je především učebnicí pro studenty práv Právnické fakulty UK, a proto její obsah vychází z přednášek autorů. Vedle základních...

31.10.17