Neurorehabilitace

450 Kč
Neurorehabilitace
ISBN: 
8072623176
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 490 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1., dotisk
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
350
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzenti

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Většina neurologických onemocnění zanechává dlouhodobé nebo trvalé následky různého rozsahu, stále stoupá zvláště počet pacientů s těžkým poškozením mozku. Počet těchto pacientů se také zvyšuje v důsledku značného pokroku v urgentní medicíně a intenzivní lékařské péči. Osoby s vážným, dříve smrtelným poškozením mozku dnes často přežijí, avšak s těžkým funkčním postižením. Z etických a zdravotně politických důvodů je základním požadavkem, aby pacienti dosáhli po ukončení akutní lékařské péče co nejlepší kvality života a soběstačnosti a aby znovu našli své místo ve společnosti.

Publikace zkušené autorky se věnuje v širokém záběru různým aspektům neurorehabilitace a podává přehled současných terapeutických možností využívaných v rehabilitaci těchto pacientů. Kvalita jejich života závisí zejména na rychlém zahájení neurorehabilitace, která se provádí kontinuálně už od fáze akutní hospitalizace, lůžkové a ambulantní rehabilitace až k sociálnímu, rodinnému a pracovnímu zařazení. Cílem neurorehabilitace tak je podpora spontánního uzdravení, snížení výskytu raných i pozdních komplikací, intenzivní využití schopnosti regenerace a zbývající mozkové plasticity.

Obsah:

Předmluva (Jan Pfeiffer)

Úvodem

1. Historie neurorehabilitace

2. Principy neurorehabilitace

2.1. Fázový model neurorehabilitace

3. Základy neuronální plasticity

4. Přístrojová diagnostika

4.1. Neuromonitorování

5. Zajištění kvality rehabilitačního procesu

5.1. Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví (Olga Švestková, Jan Pfeiffer)

5.2. Skórovací systémy a testování v neurorehabilitaci

6. Následky poškození centrálního nervového systému

6.1. Role senzitivity a vnímání vlastního těla

6.2. Centrální poruchy rovnováhy

6.3. Poruchy vědomí

7. Terapie poruch vědomí

7.1. Rehabilitace pacientů v kómatu

7.2. Multimodální stimulace

8. Úloha lékaře

9. Fyzioterapie

9.1. První kroky mobilizace

9.2. Správné polohování

9.3. Otáčení vleže

9.4. Terapeutická vertikalizace

9.5. Pasivní pohyby

9.6. Rovnováha v sedu

9.7. Stoj

9.8. Chůze

9.9. Možnosti technické podpory terapie senzomotorických deficitů

9.10. Motorická rehabilitace na pohyblivém chodníku

10. Fyzikální terapie

11. Ergoterapie

11.1. Ruka s centrální parézou

11.2. Pomůcky pro každodenní život

12. Logopedie

12.1. Facioorální terapie

12.2. Terapie poruch komunikace

12.3. Terapie poruch polykání

13. Neuropsychologie

13.1. Nejčastější neuropsychologické syndromy následkem poškození centrálního nervového systému

14. Muzikoterapie

15. Arteterapie

16. Medikamentózní léčba

17. Následky imobilizace

17.1. Udržení fyziologické délky svalů

17.2. Terapeutické sádrování

18. Terapie spasticity

19. Heterotopické osifikace

20. Vegetativní stav

Literatura

Slovníček pojmů

Zkratky

Příloha 1 - Rehabilitace v České republice

1. Jednotlivé typy rehabilitačních zařízení

2. Legislativa v České republice související s problematikou občanů se zdravotním postižením

3. Mezinárodní dokumenty v oblasti rehabilitace přijaté Českou republikou

4. Definice základních pojmů v rehabilitaci podle Světové zdravotnické organizace

5. Návrh zákona o ucelené rehabilitaci v České republice

6. Rehabilitační pomůcky

Příloha 2 - Klasifikační a skórovací systémy a testy

1. Skóre k hodnocení každodenních činností

2. Skóre k posouzení motorických schopností

3. Skóre k posouzení spasticity

4. Skóre k posouzení vědomí

5. Skóre k posouzení schopnosti komunikace a chování

Rejstřík