Novinky z medicíny za posledních 40 dnů

Obálka Titul Anotace Vloženoikona řazení
Vnitřní lékařství v kostce Vnitřní lékařství v kostce

Kolektiv odborníků pod vedením prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc. a MUDr. Petra Svačiny se skvěle zhostil náročného úkolu vtěsnat to nejdůležitější ze širokého oboru vnitřního lékařství do omezenéh...

15.11.19
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, pro zdravotnické obory Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

Učebnice přináší aktuální informace a poznatky z oblasti ochrany zdraví, prevence nemocí, zdravého životního stylu a veřejného zdravotnictví České republiky (ČR) a Evropské unie (EU). Seznamuje s m...

08.11.19
Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví,2., přepracované a doplněné vydání Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví

Učebnice ošetřovatelství zaměřená na problematiku gynekologie a porodnictví doplňuje řadu publikací pro ošetřovatelství v klinických oborech. Po prostudování budou studenti připraveni na splnění st...

08.11.19
Management chronických ran Management chronických ran

Publikace komplexně zpracovává management ošetřování ran. Je určená pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v klinické praxi nemocnic, v domácí péči, v zařízen...

08.11.19
Maligní onemocnění, psychika a stres Maligní onemocnění, psychika a stres

Publikace, která dosud na našem trhu výrazně chyběla, se věnuje zejména následujícím okruhům otázek a problémů:

* vliv chronického stresu a psychické nepohody na vznik nemocí aneb „trápení p...

08.11.19
Farmakologie, pro studenty zdravotnických oborů, 2., zcela přepracované a doplně Farmakologie

Druhé, zcela přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných školách. Text je doplněn...

08.11.19
Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii

Kardiovaskulární onemocnění jsou obecně důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů, které mohou být ovlivnitelné a neovlivnitelné. Na ovlivnitelné faktory bychom měli působit v rámci...

25.10.19
Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů

Publikace zpracovává trvale aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb. je stále vzbuzuje četné nejasno...

25.10.19
Eutanázie Eutanázie

Text je primárně určen studentům medicíny a sleduje schéma obvyklé v přednáškách z lékařské etiky (definice problému, argumenty, legislativa). Text je ovšem psán tak, aby byl srozumitelný i pro šir...

18.10.19
Atlas patofyziologie Atlas patofyziologie

Patofyziologie představuje jeden ze základních a nejdůležitějších studijních předmětů v preklinickém studiu medicíny. Seznamuje principiálně s patogenezí všech onemocnění, tím se stává základem kli...

18.10.19
Ošetřovatelství v chirurgii I, 2., přepracované a doplněné vydání Ošetřovatelství v chirurgii I

Druhé vydání učebnice ošetřovatelství se zaměřuje chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Po prostudování publikace budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Uč...

18.10.19
Lékařská první pomoc v urgentních stavech Lékařská první pomoc v urgentních stavech

Kniha vychází z obsahu a požadavků kurzů lékařské první pomoci, které jsou součástí povinné předatestační přípravy. V praxi ji využijí rovněž lékaři nepracující v oborech rutinně řešících urgentní...

18.10.19