Podniková ekonomika

565 Kč
Podniková ekonomika
Autor: 
Vochozka Marek
Autor: 
Mulač Petr
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-247-4372-1
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 690 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
576
Formát: 
17 x 24 cm

Autoři v knize postihli celou základní problematiku podnikové ekonomiky. Zahrnuty jsou i podnikové funkce z oblasti organizace a řízení podniku, které jsou nezbytným předpokladem naplňování funkcí ekonomické povahy. Kniha je členěna do třinácti základních kapitol, přičemž každá kapitola obsahuje teoretický základ, vlastní výklad problematiky a použitou literaturu. Úvod je věnován vztahu mikroekonomie a podnikové ekonomiky, popsány jsou faktory podnikového prostředí, specifikovány funkce a formy hospodaření podniku, jeho hodnota a životní cyklus, popsány jsou metody a formy organizace a řízení podnikových procesů, principy a postupy podnikového marketingu, definovány jsou současné metody v oblasti řízení lidských zdrojů, obsah a zajištění interního auditu, vymezeny jsou principy podnikání malých a středních podniků. Závěr knihy je věnován problematice vstupu podniků na zahraniční trhy.

Z obsahu:

Úvodní slovo
Předmluva
1. Vztah mikroekonomie a podnikové ekonomiky – aplikace mikroekonomické koncepce do podnikové praxe
1.1 Ekonomická efektivnost a hranice produkčních možností
1.2 Produkční funkce, výrobní faktory
1.3 Příjmy, výdaje (výnosy – náklady)
1.3.1 Krátké období (KO)
1.3.2 Dlouhé období (DO)
1.4 Zisk, bod zvratu
1.5 Poptávka – teoretická východiska v konfrontaci s pohledem PE
1.6 Literatura
2. Podnikatelské prostředí
2.1 Strategie udržitelného rozvoje v ČR
2.2 Strategie Evropa 2020 a Národní program reforem ČR
2.3 Podnikatelská činnost
2.3.1 Podnik
2.4 Ochrana hospodářské soutěže
2.5 Ochrana práv duševního vlastnictví
2.6 Ochrana spotřebitele
2.7 Ochrana životního prostředí
2.8 Rizika spojená s podnikáním
2.9 Literatura
3. Hospodaření podniku
3.1 Majetková a kapitálová struktura podniku
3.1.1 Kapitálová struktura podniku
3.2 Majetková struktura podniku
3.2.1 Členění majetku
3.2.2 Oceňování majetku
3.2.3 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu
3.2.4 Vztah aktiv a pasiv
3.3 Výrobní faktory
3.4 Náklady
3.4.1 Druhové členění nákladů
3.4.2 Účelové členění nákladů
3.4.3 Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů
3.5 Výnosy
3.5.1 Tržby
3.6 Zisk
3.7 Hodnota peněz v čase
3.8 Strategické financování podniku
3.8.1 Optimalizace kapitálové struktury
3.8.2 Bilanční pravidla jako nástroj optimalizace kapitálové struktury podniku
3.8.3 Optimalizace kapitálu v návaznosti na náklady kapitálu
3.8.4 Optimalizace majetkové struktury
3.9 Taktické financování podniku
3.9.1 Working Capital Management
3.9.2 Zásoby
3.9.3 Pohledávky
3.9.4 Finanční majetek
3.9.5 Peníze, účty v bankách, krátkodobý finanční majetek a pořizovaný finanční majetek
3.9.6 Závazky
3.10 Controlling
3.10.1 Controlling a jeho přínos pro manažera
3.10.2 Role controllingu v jednotlivých fázích řízení
3.10.3 Nástroje controllingu
3.10.4 Reporting
3.11 Literatura
4. Hodnota podniku
4.1 Vymezení hodnoty podniku
4.1.1 Podnik jako zboží
4.1.2 Kategorie hodnoty podniku
4.1.3 Předpoklady ocenění podniku
4.2 Přehled metod pro oceňování podniku
4.2.1 Přístupy k oceňování podniku
4.2.2 Klasifikace metod oceňování podniku
4.3 Postup oceňování podniku
4.3.1 Strategická analýza
4.3.2 Finanční analýza
4.3.3 Tvorba finančního plánu
4.4 Metody oceňování podniku
4.4.1 Výnosové metody
4.4.2 Majetkové metody
4.4.3 Metody kombinované
4.4.4 Metody založené na analýze trhu
4.4.5 Doporučení k užívání metod
4.5 Literatura
5. Život podniku
5.1 Životní cyklus podniku
5.2 Založení podniku
5.2.1 Kroky směřující k založení podniku
5.2.2 Vlastní založení podniku
5.3 Růst podniku
5.3.1 Stabilizace
5.4 Krize a sanace podniku
5.4.1 Krize
5.4.2 Sanace
5.5 Zrušení a zánik podniku
5.5.1 Likvidace společnosti
5.5.2 Konkurz
5.5.3 Nucené vyrovnání, vyrovnání
5.6 Sdružování podniků
5.6.1 Korporace
5.6.2 Spojování podniků
5.7 Literatura
6. Funkce podniku
6.1 Primární funkce podniku
6.1.1 Řízení výroby
6.1.2 Řízení zásob
6.1.3 Prodej
6.2 Odvozené funkce podniku
6.2.1 Řízení lidských zdrojů
6.2.2 Investiční rozhodování
6.2.3 Finanční řízení
6.2.4 Inovace jako nástroj prosperity podniku
6.2.5 Správa podniku – Facility management
6.3 Literatura
7. Řízení podniku – management
7.1 Podstata managementu
7.2 Vývojové směry managementu
7.2.1 Vědecký management
7.2.2 Administrativní přístup k managementu
7.2.3 Princip chování organizace
7.2.4 Současné trendy v managementu
7.2.5 Management na prahu třetího tisíciletí
7.2.6 Shrnutí
7.3 Postavení a osobnost manažera
7.3.1 Členění manažerů
7.3.2 Základní manažerské dovednosti
7.3.3 Manažerské role
7.4 Manažerské rozhodování
7.4.1 Rozhodovací proces
7.4.2 Typy problémů a rozhodování
7.4.3 Skupinové rozhodování
7.5 Plánování
7.5.1 Mise
7.5.2 Cíl
7.5.3 Plán
7.6 Řízení podle cílů – MBO (Management By Objectives)
7.6.1 Proces řízení podle cílů
7.6.2 Zavádění řízení podle cílů
7.6.3 Přednosti řízení podle cílů
7.6.4 Nedostatky v řízení podle cílů
7.7 Strategický management
7.7.1 Počátek strategického managementu
7.7.2 Základní etapy vývoje strategického managementu
7.7.3 Strategické plánování
7.7.4 Analýza vnějšího prostředí společnosti
7.7.5 Analýza vnitřního prostředí společnosti
7.7.6 Metody analyzující mikro- a makroprostředí současně
7.7.7 Formulace podnikové strategie
7.7.8 Vyhodnocení strategických možností a výběr strategie
7.7.9 Implementace strategie, hodnocení výsledků
7.8 Organizování
7.8.1 Organizační struktura a její tvorba
7.8.2 Typy organizačních struktur – liniové vazby
7.8.3 Typy organizačních struktur – funkcionální vazby
7.8.4 Maticová organizační struktura
7.9 Vedení
7.9.1 Teorie vůdcovství
7.9.2 Ženy versus muži jako vedoucí
7.9.3 Některé z dalších faktorů ovlivňujících vůdcovství
7.10 Management jakosti
7.10.1 Základy managementu jakosti – TQM
7.10.2 ISO normy řady 9000
7.10.3 Devět zásad managementu jakosti dle ISO
7.10.4 Všeobecné požadavky při zavádění systému ISO
7.10.5 Další systémy managementu jakosti
7.11 Literatura
8. Marketing
8.1 Úloha a cíle marketingu
8.2 Marketingové řízení
8.2.1 Plánování
8.2.2 Realizace marketingu
8.2.3 Kontrola
8.3 Nákupní chování organizací
8.4 Získávání informací pro marketingová rozhodnutí. Marketingový informační systém
8.4.1 Interní databáze
8.4.2 Marketingový zpravodajský systém
8.4.3 Marketingový výzkum
8.4.4 Marketingový systém na podporu rozhodování
8.5 Marketingový mix
8.6 Marketing na internetu
8.7 Literatura
9. Štíhlý podnik
9.1 Lean Production
9.2 Tomáš Baťa
9.3 Henry Ford
9.4 Toyota Production System
9.5 Metoda JIT (Just – in – Time)
9.6 Jidoka
9.7 Heijunka
9.8 Kaizen
9.9 Standardizace práce TPS (Toyota Production System)
9.10 Metoda Kanban
9.11 Systém 5S
9.12 TPM
9.13 Literatura
10. Podnik a riziko
10.1 Risk management jako nástroj řízení
10.2 Identifikace a hodnocení rizik
10.3 Klasifikace rizika
10.4 Řízení rizik
10.5 Minimalizace dopadů rizik v rámci klíčových projektů podniku
10.6 Literatura
11. Interní audit
11.1 Interní audit jako nástroj podpory managementu
11.2 Ujišťovací a konzultační služby
11.3 Výkon interního auditu
11.3.1 Výkon ujišťovacích služeb interního auditu
11.3.2 Výkon konzultačních služeb interního auditu
11.4 Druhy auditů
11.4.1 Interní versus externí audit
11.4.2 Audit jakosti
11.4.3 Ostatní druhy auditů
11.5 Literatura
12. Malé a střední podniky (MSP)
12.1 Postavení malých a středních podniků v ekonomice státu
12.2 Koncepce rozvoje malých a středních podniků
12.2.1 Silné a slabé stránky malých a středních podniků
12.2.2 Vymezení koncepce
12.2.3 Základní principy a priority v alokaci finančních prostředků k realizaci Koncepce
12.3 Podpora podnikání malých a středních podniků
12.4 Literatura
13. Vstup podniků na zahraniční trhy
13.1 Vnitřní trh Evropské unie (trh zboží a služeb)
13.2 Formy vstupu podniků na zahraniční trhy
13.3 Exportní strategie ČR
13.4 Literatura
14. Seznam zkratek
15. Seznam obrázků
16. Seznam tabulek
17. Přílohy
Příloha č. 1: Případová studie: Podnikatelský záměr pro program rozvoj
Příloha č. 2: Případová studie: Audit vnitřního řídicího a kontrolního systému v pojišťovně
18. Rejstřík