Limity hotovostních plateb

29.07.2011

Dbejte na dodržování limitů hotovostních plateb

Významnou součástí ve stále aktuálním a asi nikdy nekončícím boji proti praní špinavých peněz je i regulace hotovostních plateb. Zákon 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, proto od 1. července 2004 stanoví pravidla a limity, které musíme při provádění plateb v hotovosti dodržovat.

Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 15 000 EUR (podle nynějšího kursu cca 360 000 až 370 000 korun), je povinen v souladu se zněním § 4 uvedeného zákona provést platbu bezhotovostně. Povinnost bezhotovostní platby se vztahuje na platby prováděné navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky včetně poboček nebo organizačních složek zahraničních osob zřízených na území České republiky, dále na platby prováděné těmito osobami ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí, přesahuje-li výše těchto plateb zákonem stanovený limit.

Omezení hotovostních úhrad se ale nevztahuje na všechny druhy plateb, limit nemusíme dodržovat např. při platbách daní, poplatků, cel, záloh na tyto poplatky, dále při platbách vyplývajících z pracovněprávních vztahů, platbách důchodů, platbách určených k úschově notářem, platbách pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění apod.

Konkrétní výše platby v české nebo jakékoliv cizí měně se na „eurový“ limit přepočte směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, který je platný ke dni provedení platby. Kontrolu dodržování limitu hotovostních plateb kontrolují územní finanční orgány a celní orgány, které mohou při nedodržení zákonem stanovených zásad ukládat pokuty až do výše 5 milionů korun, nejméně však 10 000 Kč. Pokuta za nedodržení limitu hotovostní platby může být právnickým a podnikajícím fyzickým osobám uložena až do 10 let od spáchání tzv. správního deliktu, pokud zákonem stanovený limit platby překročí občan, zaniká jeho odpovědnost za přestupek po uplynutí jednoho roku.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce