Registrace vozidel

9.08.2011

Uvedení automobilu do užívání

Přesné určení okamžiku uvedení automobilů do užívání je důležité pro zahájení a správné uplatňování daňových odpisů i řádného zachycení  nákladů spojených s jejich provozem. Zákon o daních z příjmů stanoví (§ 26 odst. 10), že hmotným majetkem se stávají věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým  se rozumí dokončení věci, zabezpečení všech technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy. Podle § 6 odst. 1 zákona 56/2001 Sb., je každý kdo na území České republiky hodlá provozovat silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, povinen toto vozidlo přihlásit k registraci do registru silničních vozidel. Stejný zákon dále stanoví, že na  pozemních komunikacích nesmí být provozováno vozidlo, které v registru silničních vozidel zaregistrováno není.

Potíže nejsou se stanovením okamžiku uvedení do užívání při pořízení již dříve používaného a provozuschopného vozidla s přidělenou  státní poznávací značkou. Takový automobil je uveden do užívání v okamžiku přechodu vlastnictví k vozidlu, k němuž dojde převzetím vozidla od předchozího vlastníka. Při pořízení nového automobilu je zákonnou povinností vlastníka požádat o zapsání vozidla do registru silničních vozidel do 10 pracovních dnů po nabytí nového vozidla. Při registraci se do technického průkazu vozidla zapíše jeho vlastník případně provozovatel, přidělená státní poznávací značka a vydá se osvědčení o registraci vozidla.

Z uvedeného textu vyplývá, že problémy mohou nastat při pořizování nového automobilu koncem roku. Nový automobil zakoupíme např. 29. prosince a v registru vozidel ho zaregistrujeme 8. ledna. Tehdy řešíme poměrně závažný daňový problém, zda-li můžeme první daňový odpis uplatnit již v roce zakoupení vozidla, ve kterém ovšem nedošlo ke splnění zákonné registrační povinnosti. V takovýchto případech Ministerstvo financí ČR poněkud zmírnilo výklad vymezující počátek odpisování a připouští možnost zahájení odpisování vozidla ještě před jeho registrací.

Pořízené havarované vozidlo, které sice má státní poznávací značku, ale není schopné provozu, můžeme uvést do užívání až po jeho opravě a zprovoznění, protože v okamžiku pořízení nesplňuje technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce