Zastupování před finančním úřadem

30.07.2011

Zastupování před finančním úřadem má svá pravidla

Daňový řád umožňuje, aby osoba zúčastněná na správě daní, si mohla ke svému zastupování pro vykonání potřebných úkonů zvolit zmocněnce. Vzhledem ke složitosti a náročnosti daňového řízení i k jeho mnohdy nepříjemným a závažným finančním důsledkům, doporučuji zejména při řešení dlouhodobých a komplikovaných daňových záležitostí tuto možnost využít.

Daňový poplatník jako zmocnitel musí s osobou, kterou jako zmocněnce pověří svým zastupováním před finančním úřadem, uzavřít o zastupování dohodu, sepsat plnou moc a doručit jí příslušnému finančnímu úřadu. Plná moc by měla obsahovat identifikační údaje zmocnitele (poplatníka, který plnou moc uděluje) i zmocněnce (osoby, která plnou moc přijímá) a jejich podpisy. Přestože po čerstvé novele Daňového řádu se již nevyžaduje, aby součástí plné moci byl i zmocněncův souhlas s pověřením, lze doporučit, aby tento souhlas na plné moci nechyběl. Dále by na ní nemělo chybět ani vymezení konkrétního rozsahu pověření k zastupování.

Zmocnění může být uděleno zejména:
- ke konkrétnímu úkonu nebo k více úkonům,
- pro určité řízení (např. odvolací řízení) nebo pro určitý postup (např.daňová kontrola, postup k odstranění pochybností),
- generální neboli neomezené zmocnění, které zmocněnci umožní činit za poplatníka všechny potřebné úkony u příslušného správce daně.

Plná moc je účinná od okamžiku jejího doručení správci daně a podpisy na ní nemusí být notářsky ověřeny. Daňový řád odstranil i dřívější omezení v zastupování. Jestliže podle předchozí procesní normy mohli u finančního úřadu více poplatníků zastupovat pouze daňoví poradci nebo advokáti, zatímco jiné osoby mohli zastupovat pouze jeden daňový subjekt, od 1. ledna 2011 může neomezený počet daňových subjektů před finančním úřadem zastupovat i účetní nebo kterýkoliv jiný zmocněnec.
 
Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce