Předběžná otázka v komunitárním právu

454 Kč
Předběžná otázka v komunitárním právu
Autor: 
Bobek Michal
Autor: 
Komárek Jan
Autor: 
Gillis Mark
Autor: 
Passer Jan M.
ISBN: 
80-7201-513-3
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 505 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
522
Formát: 
A5

Řízení o předběžné otázce je v současnosti jediným prostředkem přímé komunikace mezi Evropským soudním dvorem a soudy členských států. Od 1. května 2004 se mohou na Soudní dvůr obracet i české soudy.
Cílem této knihy je provést praktikujícího právníka všemi fázemi řízení o předběžné otázce.
První část knihy se zaměřuje na obecný popis fungování institutu, na řízení před českými soudy a vznesení předběžné otázky českým soudem. Vymezuje, které české soudy se mohou na Soudní dvůr obracet a které musí. Popisuje, co může být předmětem předběžné otázky a co jejím předmětem být nemůže. Hlavní důraz první části je kladen na otázky procesní: jak přerušit řízení před českým soudem, jak formulovat usnesení o předložení předběžné otázky, kdy je vhodné tak učinit. První část uzavírá pojednání o speciálních povinnostech, které vznikají v souvislosti s předkládáním předběžných otázek soudům posledního stupně, a o odpovědnosti, která může vzniknout porušením těchto povinností.
Ve druhé části knihy putujeme s předběžnou otázkou do Lucemburku. Druhá část poskytuje detailní popis řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem Evropských společenství v Lucemburku. Je popsáno fungování Soudního dvora, obecný průběh řízení a odklony od něj. Tato část obsahuje též praktický návod pro právní zástupce stran, jak zastupovat účastníka řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem.
Ve třetí části se naše pozornost obrací zpět k výchozímu řízení před českým soudem. Vychází z předpokladu, že máme pravomocné rozhodnutí Soudního dvora o předběžné otázce. Třetí část dává odpověď na otázku „co s ním?“. Jak má český soud rozhodnutí Soudního dvora aplikovat na právní otázku výchozího sporu? Koho a jak pravomocná rozhodnutí Soudního dvora vážou? Třetí část ve svých obecných pasážích přesahuje konkrétní situaci existence jednotlivého rozhodnutí. Dává obecný návod, jak pracovat s judikaturou Soudního dvora, jaké jsou její účinky v řízení před českými soudy, a to jak osobní (koho váže?), tak temporální (od kdy?). Celou práci uzavírá obecná pasáž historické retrospektivy a především perspektivy řízení o předběžné otázce.
Tato kniha je především praktickou příručkou. Čtenáři jistě ocení přehlednost, snadnou a rychlou orientaci. Z toho plyne charakter a styl zpracování problematiky. Autoři se snažili držet obecné výklady co nejkratší a zaměřit se na otázky praktické. Ne vždy se však podařilo tuto maximu naplnit. Obšírnějšího výkladu vyžadovaly především otázky, které jsou v komunitárním právu doposud nejasné (například otázka, který soud je soudem posledního stupně či problematika vázanosti soudů členských států judikaturou Soudního dvora). Stejně tak bylo třeba detailnějšího rozboru v případech, kdy jsou otázky aplikace českých procesních předpisů na řízení o předběžné otázce nejasné.
Kniha je určena pro potřeby právní praxe, a to nejen soudců, stojících před nelehkým úkolem stát se garanty evropského práva, ale také ostatních právních profesí.