Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů

228 Kč
Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů
Autor: 
Erbsová Hana
ISBN: 
80-7357-168-4
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 254 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
184
Související informace: 

Přehled zahrnuje judikaturu týkající se daní z příjmů fyzických i právnických osob; věnuje se příjmům fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, některým specifickým případům osvobození od daně z příjmů (prodej nemovitostí vydaných v tzv. restituci) a nezdanitelným částem základu daně z příjmů fyzických osob (judikáty řešící pojmy „vlastní příjem manžela“, „vyživované dítě poplatníka“, „sponzorský dar“, „hypoteční úvěr“). Další soubor judikátů se vztahuje k společným ustanovením zákona o daních z příjmů, otázkám základu daně, položek odčitatelných od základu daně a daňově uznatelných výdajů/nákladů (odpisy hmotného majetku, mzdové výdaje, tvorba rezerv).

Pramenem informací obsažených v této publikaci jsou originální vyhotovení soudních rozhodnutí, jak byla doručena účastníkům řízení. Přednost dostaly judikáty, ve kterých jsou řešeny otázky vztahující se pokud možno ke zdaňovacím obdobím, u nichž dosud neuplynula objektivní lhůta deseti let, v níž zaniká právo daň vyměřit či doměřit. Rozsudky dotýkající se téhož tématu jsou odlišeny římskými číslicemi a řazeny dle časové posloupnosti od nejstarších.

Přehled je doplněn vybranými částmi zákona o daních z příjmů a rejstříky.